logo


Нашата соработка со АвтоБлог.мк

Веб Адресар успешно соработува и со АвтоБлог.мк. Погледнете што го одделува овој интернет медиум од останатите и дознајте ја сторијата за нашето партнерство, преку нивните одговори на неколку наши прашања.


АвтоБлог.мк е релативно нов веб-сајт кој се занимава со пласирање на вести и информации поврзани со автомобилизмот. Популарен интернет медиум кој може да се пофали со секојдневно објавување на голем број на вести и информации од автомобилскиот свет, како и со континуиран раст во поглед на посетители и ранг на Alexa.com во споредба со неговите конкуренти.

- Најпрвин, дали сте задоволни од соработката со Веб Адресар?

Секако дека сме задоволни од соработката со вас и се надеваме дека нашата соработка ќе трае уште долго и ќе биде успешна во иднина.

- Дали мислите дека сме интересен и уникатен сајт?

Секако, сметаме дека сте популарен и уникатен веб-сајт, сајт кој поседува карактеристики кои што го одделуваат од останатите и го прават поразличен и претпознатлив.

- Кои  се позитивни карактеристики на нашиот сајт и по што се одделува од другите веб директориуми во нашата земја?

Па за нас, најдобра карактеристика ви е понудената рака за соработка со нас, а претпоставувам и со многу други. Ние сме навистина пријатно изненадени од тој ваш гест.

- Kакви посетители имате од нашиот сајт?

Реално се уште немаме направено анализа, бидејќи мал е периодот на нашето партнерство. Но, факт е дека имаме посети од кај вас и дека сме задоволни од посетеноста од вашиот сајт.

- Ваш коментар и препорака за нашиот веб-сајт.

Се е супер и продолжете така како што работите досега. На сите кои сакаат брзи и точни информации поврзани со одреден веб-сајт им препорачуваме да го посетат вашиот сајт.Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар