logo


102

Бош Фестивал Bos Festival

БОШ ФЕСТИВАЛ – е мултимедијална платформа, низ која се слави креативниот израз во урбан контекст. Или поинаку кажано, БОШ е обид за естетизирана артикулација и осмислување на т.н. ‘додадена вредност’ на урбаната култура... БОШ е процес на создавање на еден типично-поразличен, несекојдневен и неконвенционален, јавен_простор... Простор, кој постојано се ре-дефинира, преку урбаните уметности, односно уметностите во урбан контекст... Простор, кој е доволно оргинален и опиплив, динамичен и пулсирачки, провокативен и/или контроверзен... Но пред сè, отворен и достапен за секого!

BOS FESTIVAL – e multimedijalna platforma, niz koja se slavi kreativniot izraz vo urban kontekst. Ili poinaku kazano, BOS e obid za estetizirana artikulacija i osmisluvane na t.n. ‘dodadena vrednost’ na urbanata kultura... BOS e proces na sozdavane na eden tipicno-porazlicen, nesekojdneven i nekonvencionalen, javen_prostor... Prostor, koj postojano se re-definira, preku urbanite umetnosti, odnosno umetnostite vo urban kontekst... Prostor, koj e dovolno orginalen i opipliv, dinamicen i pulsiracki, provokativen i/ili kontroverzen... No pred sè, otvoren i dostapen za sekogo!

Слични сајтови

Фестивал "Војдан Чернодрински" -Прилеп

3294 Македонскиот театарски фестивал "Војдан Чернодрински" е конституиран 1965 година на Повеќе »

ИФФК Браќа Манаки

241 Интернационалниот Фестивал на Филмска Камера "Браќа Манаки", што се одржува секоја година во Повеќе »

Форест Фест

5516 „Секое дрво има свое семејство“. Промоција на семејното шумарство преку дводневен фестивал на Повеќе »

Скопје Стрит Фестивал

5536 Преку креативност, интеракција и музика сакаме заедно со вас да го изградиме социјалниот и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Бош Фестивал