logo


102

Бош Фестивал Bos Festival

БОШ ФЕСТИВАЛ – е мултимедијална платформа, низ која се слави креативниот израз во урбан контекст. Или поинаку кажано, БОШ е обид за естетизирана артикулација и осмислување на т.н. ‘додадена вредност’ на урбаната култура... БОШ е процес на создавање на еден типично-поразличен, несекојдневен и неконвенционален, јавен_простор... Простор, кој постојано се ре-дефинира, преку урбаните уметности, односно уметностите во урбан контекст... Простор, кој е доволно оргинален и опиплив, динамичен и пулсирачки, провокативен и/или контроверзен... Но пред сè, отворен и достапен за секого!

BOS FESTIVAL – e multimedijalna platforma, niz koja se slavi kreativniot izraz vo urban kontekst. Ili poinaku kazano, BOS e obid za estetizirana artikulacija i osmisluvane na t.n. ‘dodadena vrednost’ na urbanata kultura... BOS e proces na sozdavane na eden tipicno-porazlicen, nesekojdneven i nekonvencionalen, javen_prostor... Prostor, koj postojano se re-definira, preku urbanite umetnosti, odnosno umetnostite vo urban kontekst... Prostor, koj e dovolno orginalen i opipliv, dinamicen i pulsiracki, provokativen i/ili kontroverzen... No pred sè, otvoren i dostapen za sekogo!

Слични сајтови

Пиво фест Прилеп

6812 Пиво фест е фестивал што се одржува во летниот период во градот Прилеп во организација на Повеќе »

Денс Фест

2163 Интерарт културниот центар е единствен центар во Македонија посветен исклучиво на развојот на Повеќе »

Skopje Body, Mind and Spirit Festival

7830 Skopje Body, Mind and Spirit фестивалот е прв од ваков тип организиран настан кога било во Повеќе »

Тетово Филм Фестивал

4324 Филмски фестивал со повеќе од 27 земји од целиот свет.Жирито избра најдобри филмови кои ќе Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Бош Фестивал