logo


105

ТТК Банка TTK Banka

ТТК Банка да биде најдобра банка партнер за малите и средни претпријатија во Македонија и банка на прв избор на клиентите од население, стремејќи се кон создавање на највисоки вредности за своите клиенти и акционери. Визијата ни е да создаваме вредности за клиентите и вработените, како и за акционерите преку ангажманот на вработените и постојано подобрување на квалитетот на работењето.Банката води политика на реална позитивна каматна стапка, реална тарифна политика, со цел задржување на конкурентната способност во банкарското опкружување.

TTK Banka da bide najdobra banka partner za malite i sredni pretprijatija vo Makedonija i banka na prv izbor na klientite od naselenie, stremejki se kon sozdavane na najvisoki vrednosti za svoite klienti i akcioneri. Vizijata ni e da sozdavame vrednosti za klientite i vrabotenite, kako i za akcionerite preku angazmanot na vrabotenite i postojano podobruvane na kvalitetot na raboteneto.Bankata vodi politika na realna pozitivna kamatna stapka, realna tarifna politika, so cel zadrzuvane na konkurentnata sposobnost vo bankarskoto opkruzuvane.

Слични сајтови

Шпаркасе Банка

142 Во својата деловна политика, нашата Банка, нуди максимална поддршка на развојот на своите Повеќе »

Фортон Македонија

5232 ФОРТОН е консултантска компанија што нуди комплетни услуги за комерцијален недвижен имот – ги Повеќе »

АД Осигурителна полиса

3655 Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје е компанија која почна да Повеќе »

Видмар Компани

5662 Добредојдовте на официјалната веб страна на сметководственото биро Видмар Компани. Вам Ви е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ТТК Банка