logo


105

ТТК Банка TTK Banka

ТТК Банка да биде најдобра банка партнер за малите и средни претпријатија во Македонија и банка на прв избор на клиентите од население, стремејќи се кон создавање на највисоки вредности за своите клиенти и акционери. Визијата ни е да создаваме вредности за клиентите и вработените, како и за акционерите преку ангажманот на вработените и постојано подобрување на квалитетот на работењето.Банката води политика на реална позитивна каматна стапка, реална тарифна политика, со цел задржување на конкурентната способност во банкарското опкружување.

TTK Banka da bide najdobra banka partner za malite i sredni pretprijatija vo Makedonija i banka na prv izbor na klientite od naselenie, stremejki se kon sozdavane na najvisoki vrednosti za svoite klienti i akcioneri. Vizijata ni e da sozdavame vrednosti za klientite i vrabotenite, kako i za akcionerite preku angazmanot na vrabotenite i postojano podobruvane na kvalitetot na raboteneto.Bankata vodi politika na realna pozitivna kamatna stapka, realna tarifna politika, so cel zadrzuvane na konkurentnata sposobnost vo bankarskoto opkruzuvane.

Слични сајтови

А-ТИМ БРОКЕР

2044 Осигурителното брокерско друштво А-ТИМ БРОКЕР АД Скопје е формирано во 2009 година, согласно Повеќе »

Еуро Мк

5283 Финансиското друштво Еуро Мк доо Скопје е основано 2013 година, согласно Законот за финансиски Повеќе »

ИТЛогистика

6421 Компанијата ИТЛогистика располага со знаења и низа алатки кои ќе го подобрат Вашиот бизнист и Повеќе »

Стопанска Банка А.Д. Битола

99 Стопанска банка а.д. Битола (во понатамошниот текст: Банката) е акционерско друштво со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ТТК Банка