logo


105

ТТК Банка TTK Banka

ТТК Банка да биде најдобра банка партнер за малите и средни претпријатија во Македонија и банка на прв избор на клиентите од население, стремејќи се кон создавање на највисоки вредности за своите клиенти и акционери. Визијата ни е да создаваме вредности за клиентите и вработените, како и за акционерите преку ангажманот на вработените и постојано подобрување на квалитетот на работењето.Банката води политика на реална позитивна каматна стапка, реална тарифна политика, со цел задржување на конкурентната способност во банкарското опкружување.

TTK Banka da bide najdobra banka partner za malite i sredni pretprijatija vo Makedonija i banka na prv izbor na klientite od naselenie, stremejki se kon sozdavane na najvisoki vrednosti za svoite klienti i akcioneri. Vizijata ni e da sozdavame vrednosti za klientite i vrabotenite, kako i za akcionerite preku angazmanot na vrabotenite i postojano podobruvane na kvalitetot na raboteneto.Bankata vodi politika na realna pozitivna kamatna stapka, realna tarifna politika, so cel zadrzuvane na konkurentnata sposobnost vo bankarskoto opkruzuvane.

Слични сајтови

Консалтинг Плус

5507 Консалтинг Плус е компанија за сметководствени и интелектуални услуги , основана како семејна Повеќе »

Диома Комерц

5334 Ние работиме напорно за да им ги обезбедиме сите наши клиенти завршување на сите Повеќе »

Еуриск

6758 Еуриск е компанија формирана со цел да им овозможи на своите клиенти вискоквалитетни Повеќе »

Униконт

2773 УНИКОНТ - биро за сметководствени услуги веќе 20 години е присутно во својата дејсност и е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ТТК Банка