logo


105

ТТК Банка TTK Banka

ТТК Банка да биде најдобра банка партнер за малите и средни претпријатија во Македонија и банка на прв избор на клиентите од население, стремејќи се кон создавање на највисоки вредности за своите клиенти и акционери. Визијата ни е да создаваме вредности за клиентите и вработените, како и за акционерите преку ангажманот на вработените и постојано подобрување на квалитетот на работењето.Банката води политика на реална позитивна каматна стапка, реална тарифна политика, со цел задржување на конкурентната способност во банкарското опкружување.

TTK Banka da bide najdobra banka partner za malite i sredni pretprijatija vo Makedonija i banka na prv izbor na klientite od naselenie, stremejki se kon sozdavane na najvisoki vrednosti za svoite klienti i akcioneri. Vizijata ni e da sozdavame vrednosti za klientite i vrabotenite, kako i za akcionerite preku angazmanot na vrabotenite i postojano podobruvane na kvalitetot na raboteneto.Bankata vodi politika na realna pozitivna kamatna stapka, realna tarifna politika, so cel zadrzuvane na konkurentnata sposobnost vo bankarskoto opkruzuvane.

Слични сајтови

БЕНД ревизија и консалтинг

2326 БЕНД ревизија и консалтинг Повеќе »

Казма Комерц

7865 Нашето повеќе децениско функционирање и опстојување на принципот на доверба и сигурност го Повеќе »

Заложна Куќа

5376 Фирмата работи од 1994 година, кога ја отвара првата заложна куќа. Отогаш до сега има преку Повеќе »

Централна кооперативна банка АД Скопје

1423 Централна кооперативна банка АД Скопје е финансиска институција во РМ чиј мнозински пакет на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ТТК Банка