logo


1121

Биро за Судски Вештачења Biro za Sudski Vestacena

Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите,теријалното работење и сообраќајот ("Службен весник на СРМ" бр 9/77) и истото континуирано од 01.04.1979 година...

Biroto za sudski vestacena, kako organ vo sostav na Ministerstvoto za pravda e osnovano so Zakonot za osnovane i rabota na Republickiot zavod za sudski vestacena vo oblasta na finansiite,terijalnoto rabotene i soobrakajot ("Sluzben vesnik na SRM" br 9/77) i istoto kontinuirano od 01.04.1979 godina...

Слични сајтови

ПСД преведувачка агенција

4521 Нашиот тим го сочинуваат динамични и искусни преведувачи, ревизори и стручни лица. Модерната Повеќе »

Адвокатска канцеларија T&G

1424 Адвокатска канцеларија Трпевски-Гацева Повеќе »

НОТАР Анета Петровска Алексова

2755 Нотаријатот е самостојна, независна служба во која се вршат работи од видот на јавни Повеќе »

Центар за процена

4656 Нашата дејност- ПРОЦЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ, МАШИНИ И ОПРЕМА, ПОДВИЖЕН ИМОТ, ТРАНСПОРТНИ Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Биро за Судски Вештачења