logo


1121

Биро за Судски Вештачења Biro za Sudski Vestacena

Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите,теријалното работење и сообраќајот ("Службен весник на СРМ" бр 9/77) и истото континуирано од 01.04.1979 година...

Biroto za sudski vestacena, kako organ vo sostav na Ministerstvoto za pravda e osnovano so Zakonot za osnovane i rabota na Republickiot zavod za sudski vestacena vo oblasta na finansiite,terijalnoto rabotene i soobrakajot ("Sluzben vesnik na SRM" br 9/77) i istoto kontinuirano od 01.04.1979 godina...

Слични сајтови

Нотар Ана Брашнарска

3805 Нашиот сестран и сосема професионален пристап кон работа и извршењето на правните услуги ни Повеќе »

Нотарска комора на Република Македонија

2756 Нотарска комора на Република Македонија Повеќе »

Берин

7129 Добредојдовте на нашата интернет страна, Поаѓајќи од констатацијата дека иновациите, кои Повеќе »

Извршител Катерина Кокина

7133 Извршител Катерина Кокина е најмладиот извршител во Република Македонија. Родена во Скопје Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Биро за Судски Вештачења