logo


1121

Биро за Судски Вештачења Biro za Sudski Vestacena

Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите,теријалното работење и сообраќајот ("Службен весник на СРМ" бр 9/77) и истото континуирано од 01.04.1979 година...

Biroto za sudski vestacena, kako organ vo sostav na Ministerstvoto za pravda e osnovano so Zakonot za osnovane i rabota na Republickiot zavod za sudski vestacena vo oblasta na finansiite,terijalnoto rabotene i soobrakajot ("Sluzben vesnik na SRM" br 9/77) i istoto kontinuirano od 01.04.1979 godina...

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија "Ваневски"

5868 Адвокатската канцеларија "Ваневски" на адвокат Бојан Ваневски е во можност да ви обезбеди Повеќе »

Основен суд Кавадарци

2602 Основен суд Кавадарци Повеќе »

Основен суд Берово

2599 Судовите во Република Македонија меѓу кои и Основниот суд Берово се основани со Повелба на Повеќе »

Завод за вештачење

6722 Заводот за вештачење е институција која што е формирана во текот на 2003 година и се занимава Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Биро за Судски Вештачења