logo


1254

Спелолошката Федерација на Македонија (СФМ) Speloloskata Federacija na Makedonija (SFM)

Спелолошката Федерација на Македонија (СФМ) е непрофитабилна оранизација која е задолжена да се грижи за спелеолошките објекти во РепубликаМакедонија и карстот воопшто. Таа во себе ги обединува спелеолошките дрштва на Република Македонија, координирајќи ја нивната работа...

Speloloskata Federacija na Makedonija (SFM) e neprofitabilna oranizacija koja e zadolzena da se grizi za speleoloskite objekti vo RepublikaMakedonija i karstot voopsto. Taa vo sebe gi obedinuva speleoloskite drstva na Republika Makedonija, koordinirajki ja nivnata rabota...

Слични сајтови

Медиа Плус

7810 Здружението на граѓани МЕДИА ПЛУС од Штип е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско Повеќе »

Здружение на патолози на Македонија

7320 Здружението на патолози е дел од функционалната целина на Македонското лекарско друштво во Повеќе »

Движење "Иво Лауренчиќ"

7661 Здружението на граѓани - Движење за поддршка на креативноста"Иво Лауренчиќ" има за цел да се Повеќе »

УНФПА Македонија

6928 Од своето основање во земјата во 2007 година, УНФПА ја поддржува Владата во областа на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Спелолошката Федерација на Македонија (СФМ)