logo


1254

Спелолошката Федерација на Македонија (СФМ) Speloloskata Federacija na Makedonija (SFM)

Спелолошката Федерација на Македонија (СФМ) е непрофитабилна оранизација која е задолжена да се грижи за спелеолошките објекти во РепубликаМакедонија и карстот воопшто. Таа во себе ги обединува спелеолошките дрштва на Република Македонија, координирајќи ја нивната работа...

Speloloskata Federacija na Makedonija (SFM) e neprofitabilna oranizacija koja e zadolzena da se grizi za speleoloskite objekti vo RepublikaMakedonija i karstot voopsto. Taa vo sebe gi obedinuva speleoloskite drstva na Republika Makedonija, koordinirajki ja nivnata rabota...

Слични сајтови

ЗЕМАК

6669 ЗЕМАК (Здружение на Енергетичарите на Македонија) со своето постоење во последните осумнаесет Повеќе »

Национален младински совет на Македонија

6141 Мисијата на Националниот младински совет на Македонија е да ги претставува интересите и Повеќе »

Црвен Крст - Свети Николе

1733 Црвен Крст -Свети Николе Повеќе »

ЕРГОС

6030 Официјален веб сајт на Здружението за унапредување на општествените и економските дејности Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Спелолошката Федерација на Македонија (СФМ)