logo


1271

Адвокатска Канцеларија и Патент Биро Advokatska Kancelarija i Patent Biro

Соработката со Адвокатска Канцеларија ПАНОВА, е услов за добивање брза, целосна Адвокатска услуга во многу области на практика, вклучувајќи професионални консултантски услуги и претставување. Адвокатската Канцеларија е во постојан процес на зголемување на човечките ресурси: бројот на Адвокати, експерти од разни области и Адвокатски Приправници...

Sorabotkata so Advokatska Kancelarija PANOVA, e uslov za dobivane brza, celosna Advokatska usluga vo mnogu oblasti na praktika, vklucuvajki profesionalni konsultantski uslugi i pretstavuvane. Advokatskata Kancelarija e vo postojan proces na zgolemuvane na coveckite resursi: brojot na Advokati, eksperti od razni oblasti i Advokatski Pripravnici...

Слични сајтови

Национална Групација За Судски Вештачења

6721 Основна дејност на Национална Групација За Судски Вештачења е навремена подготовка на сите Повеќе »

Биро за Судски Вештачења

1121 Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Повеќе »

Основен суд Крива Паланка

2605 Основниот суд во Крива Паланка е првостепен суд со основна надлежност за подрачјата за кои е Повеќе »

ОДИ Македонија

6218 Нашето Адвокатско друштво обезбедува широк спектар на правно застапување, советодавна помош и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска Канцеларија и Патент Биро