logo


128

Најди работа Najdi rabota

Имајќи ја во предид преголемата невработеност во нашата држава и неможноста да се има увид на сите отворени работни места на едно место беа основниот поттик да ја основаме оваа интернет страница. Интернет страницата е наменета да им служи на сите невработени лица, но секако и на оние кои бараат поатрактивна работа и кои имаат потреба од увид на едно место на сите огласите од дневните печати во Република Македонија.

Imajki ja vo predid pregolemata nevrabotenost vo nasata drzava i nemoznosta da se ima uvid na site otvoreni rabotni mesta na edno mesto bea osnovniot pottik da ja osnovame ovaa internet stranica. Internet stranicata e nameneta da im sluzi na site nevraboteni lica, no sekako i na onie koi baraat poatraktivna rabota i koi imaat potreba od uvid na edno mesto na site oglasite od dnevnite pecati vo Republika Makedonija.

Слични сајтови

Moznosti Ohrid

62 Пролет '98-ма започнавме со визија, две година подоцна стана семејна дејност: "Посредување во Повеќе »

Моја кариера

932 Моја кариера е невладина, непрофитна органзизација која фасилитира помеѓу понудата и Повеќе »

Агенција за обезбедување "ОСА"

2784 Агенцијата е со седиште во Скопје во Населбата Кисела Вода на улица Димо Хаџи Димов бр 124, а Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Најди работа