logo


1285

Адвокатска канцеларија Радојчиќ Advokatska kancelarija Radojcik

Адвокатска канцеларија Радојчиќ застапува домашни и странски правни и физички лица пред судовите, органите на управата граѓански предмети, стопански предмети, одбрана во кривична постапка како и застапување на домашни и странски инвеститори и нивните преставништва во РМ.

Advokatska kancelarija Radojcik zastapuva domasni i stranski pravni i fizicki lica pred sudovite, organite na upravata graganski predmeti, stopanski predmeti, odbrana vo krivicna postapka kako i zastapuvane na domasni i stranski investitori i nivnite prestavnistva vo RM.

Слични сајтови

Нотар Узуновска

1684 Нотар Узуновска Повеќе »

Основен суд Крива Паланка

2605 Основниот суд во Крива Паланка е првостепен суд со основна надлежност за подрачјата за кои е Повеќе »

Петковска Адвокатска канцеларија

4511 За нас клиентот и неговите барања и потреби се наш главен приоритет. Имено, нашата посветеност Повеќе »

ОДИ Македонија

6218 Нашето Адвокатско друштво обезбедува широк спектар на правно застапување, советодавна помош и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Радојчиќ