logo


1287

Адвокатска Канцеларија Ирена Д. Фрчкоска Advokatska Kancelarija Irena D. Frckoska

Адвокатската Канцеларија на Адвокат Ирена Фрчкоска од Скопје, егзистира во Правниот систем на Република Македонија од 2004 година. Носител на Канцеларијата е Адвокат Ирена Данаилова Фрчкоска од Скопје, која дипломирала на Правниот Факултет Јустинијан Прима при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во 2001 година, на Катедра по Граѓанско право и граѓанска постапка...

Advokatskata Kancelarija na Advokat Irena Frckoska od Skopje, egzistira vo Pravniot sistem na Republika Makedonija od 2004 godina. Nositel na Kancelarijata e Advokat Irena Danailova Frckoska od Skopje, koja diplomirala na Pravniot Fakultet Justinijan Prima pri Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij vo Skopje, vo 2001 godina, na Katedra po Gragansko pravo i graganska postapka...

Слични сајтови

ММ Ревизија

2434 ММ Ревизија е ревизорска канцеларија регистрирана на 10.05.2007 година согласно законот за Повеќе »

Адвокат Мишо Живковски

5044 Адвокатската канцеларија ќе Ви обезбеди правна, административна, кривична, прекршочна и Повеќе »

Адвокатска канцеларија Богданов

1321 Адвокатската канцеларија Богданов е релативно нова канцеларија составена од тим на млади Повеќе »

Адвокатско друштво Трпеноски

2017 Веќе 20 години им служиме на интересите на нашите клиенти, како добро квалификувана, ефикасна, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска Канцеларија Ирена Д. Фрчкоска