logo


1287

Адвокатска Канцеларија Ирена Д. Фрчкоска Advokatska Kancelarija Irena D. Frckoska

Адвокатската Канцеларија на Адвокат Ирена Фрчкоска од Скопје, егзистира во Правниот систем на Република Македонија од 2004 година. Носител на Канцеларијата е Адвокат Ирена Данаилова Фрчкоска од Скопје, која дипломирала на Правниот Факултет Јустинијан Прима при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во 2001 година, на Катедра по Граѓанско право и граѓанска постапка...

Advokatskata Kancelarija na Advokat Irena Frckoska od Skopje, egzistira vo Pravniot sistem na Republika Makedonija od 2004 godina. Nositel na Kancelarijata e Advokat Irena Danailova Frckoska od Skopje, koja diplomirala na Pravniot Fakultet Justinijan Prima pri Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij vo Skopje, vo 2001 godina, na Katedra po Gragansko pravo i graganska postapka...

Слични сајтови

Контоар

2590 Друштвото Контоар е основано во согласно донесениот Закон за сметководство во 1994 Повеќе »

Основен суд Крива Паланка

2605 Основниот суд во Крива Паланка е првостепен суд со основна надлежност за подрачјата за кои е Повеќе »

Асет Консалтинг

6076 Друштвото за процена на недвижен имот и вештачење „Асет Консалтинг„ изработува објективни и Повеќе »

ОДИ Македонија

6218 Нашето Адвокатско друштво обезбедува широк спектар на правно застапување, советодавна помош и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска Канцеларија Ирена Д. Фрчкоска