logo


1287

Адвокатска Канцеларија Ирена Д. Фрчкоска Advokatska Kancelarija Irena D. Frckoska

Адвокатската Канцеларија на Адвокат Ирена Фрчкоска од Скопје, егзистира во Правниот систем на Република Македонија од 2004 година. Носител на Канцеларијата е Адвокат Ирена Данаилова Фрчкоска од Скопје, која дипломирала на Правниот Факултет Јустинијан Прима при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во 2001 година, на Катедра по Граѓанско право и граѓанска постапка...

Advokatskata Kancelarija na Advokat Irena Frckoska od Skopje, egzistira vo Pravniot sistem na Republika Makedonija od 2004 godina. Nositel na Kancelarijata e Advokat Irena Danailova Frckoska od Skopje, koja diplomirala na Pravniot Fakultet Justinijan Prima pri Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij vo Skopje, vo 2001 godina, na Katedra po Gragansko pravo i graganska postapka...

Слични сајтови

Swiss Expert

6048 Swiss Expert е центар кој обезбедува професионален лингвистички квалитет на услуги во областа Повеќе »

Извршител Зоран Петрески

5488 Извршителот Зоран Петрески е роден на 1 октомври 1973 година во Скопје. Канцеларијата на Повеќе »

ЦС Глобал

3281 ЦС Глобал е основан 2004 година во Скопје. Тој е составен од млад и динамичен тим на Повеќе »

ИНТЕР ПАРТЕС

4878 Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје е основано во 2011 година и дел од неговите адвокати Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска Канцеларија Ирена Д. Фрчкоска