logo


1287

Адвокатска Канцеларија Ирена Д. Фрчкоска Advokatska Kancelarija Irena D. Frckoska

Адвокатската Канцеларија на Адвокат Ирена Фрчкоска од Скопје, егзистира во Правниот систем на Република Македонија од 2004 година. Носител на Канцеларијата е Адвокат Ирена Данаилова Фрчкоска од Скопје, која дипломирала на Правниот Факултет Јустинијан Прима при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во 2001 година, на Катедра по Граѓанско право и граѓанска постапка...

Advokatskata Kancelarija na Advokat Irena Frckoska od Skopje, egzistira vo Pravniot sistem na Republika Makedonija od 2004 godina. Nositel na Kancelarijata e Advokat Irena Danailova Frckoska od Skopje, koja diplomirala na Pravniot Fakultet Justinijan Prima pri Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij vo Skopje, vo 2001 godina, na Katedra po Gragansko pravo i graganska postapka...

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија "Кимова"

6426 Адвокатската канцеларија "Кимова" е основана во 1995 година како адвокатска пракса на Дори Повеќе »

Основен суд Штип

2608 Основниот суд Штип е формиран за подрачјето на општините Штип, Карбинци и Пробиштип, со судско Повеќе »

Биро за Судски Вештачења

1121 Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Повеќе »

ГЛОБАЛ ИНН

1887 GLOBAL INN е центар за преведување специјализиран за сите врсти на преводи од сите светски Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска Канцеларија Ирена Д. Фрчкоска