logo


1372

ЕВРОИНС Осигурување EVROINS Osiguruvane

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е четвртата осигурителнa компаниja основана на територијата на Р.Македонија со лиценца за вршење на работи на осигурување на имот добиена од Министерството за финансии во 1995 година, регистрирано не ден 22.07.1995 година во Скопје. Мисијата која како задача си ја постави пред себе раководната структура на тогашно ТД за осигурување МАКОШПЕД ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, беше навистина амбициозна, но не и неостварлива: освојување на позицијата на лидер на пазарот во оваа дејност..

EVROINS OSIGURUVANE AD Skopje e cetvrtata osiguritelna kompanija osnovana na teritorijata na R.Makedonija so licenca za vrsene na raboti na osiguruvane na imot dobiena od Ministerstvoto za finansii vo 1995 godina, registrirano ne den 22.07.1995 godina vo Skopje. Misijata koja kako zadaca si ja postavi pred sebe rakovodnata struktura na togasno TD za osiguruvane MAKOSPED OSIGURUVANE AD Skopje, bese navistina ambiciozna, no ne i neostvarliva: osvojuvane na pozicijata na lider na pazarot vo ovaa dejnost..

Слични сајтови

Стопанска Банка А.Д. Битола

99 Стопанска банка а.д. Битола (во понатамошниот текст: Банката) е акционерско друштво со Повеќе »

ПРОФИЛ ГРУП

4787 На нашиот клиент му нудиме помош при барање и селекција на менаџерски и стручен кадар и воедно Повеќе »

Каунт

500 Каунт од своето формирање до денес, во својот галопирачки развој покрај воведување на Повеќе »

Басме

6512 Басме е приватна компанија, која обезбедува обуки и професионален менаџмент консалтинг. Како Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ЕВРОИНС Осигурување