logo


1372

ЕВРОИНС Осигурување EVROINS Osiguruvane

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е четвртата осигурителнa компаниja основана на територијата на Р.Македонија со лиценца за вршење на работи на осигурување на имот добиена од Министерството за финансии во 1995 година, регистрирано не ден 22.07.1995 година во Скопје. Мисијата која како задача си ја постави пред себе раководната структура на тогашно ТД за осигурување МАКОШПЕД ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, беше навистина амбициозна, но не и неостварлива: освојување на позицијата на лидер на пазарот во оваа дејност..

EVROINS OSIGURUVANE AD Skopje e cetvrtata osiguritelna kompanija osnovana na teritorijata na R.Makedonija so licenca za vrsene na raboti na osiguruvane na imot dobiena od Ministerstvoto za finansii vo 1995 godina, registrirano ne den 22.07.1995 godina vo Skopje. Misijata koja kako zadaca si ja postavi pred sebe rakovodnata struktura na togasno TD za osiguruvane MAKOSPED OSIGURUVANE AD Skopje, bese navistina ambiciozna, no ne i neostvarliva: osvojuvane na pozicijata na lider na pazarot vo ovaa dejnost..

Слични сајтови

Mak BS

77 Штедилница МАК БС ја создаде оваа веб страна со единствена цел – приближување на нашите Повеќе »

Македонска банка за поддршка на развојот ад Скопје

273 Добредојдовте на интернет страницата на Македонска банка за поддршка на развојот. Нашата Повеќе »

Центар за банкарство и финансии

1984 Центар за банкарство и финансии -обука и консултантски услуги Повеќе »

С-Лизинг

6171 Друштвото за лизинг С-Лизинг Доо Скопје е основано во март 2009 година. Групацијата С-Лизинг Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ЕВРОИНС Осигурување