logo


140

Комерцијална Банка Скопје Komercijalna Banka Skopje

Банката е формирана во 1955 година како Комунална банка на град Скопје, специјализирана за станбени кредити и претпријатија и финансирање на општинска изградба. Во 1965 година е отворена првата експозитура на Банката во Скопје. Од 1.1.1966 година Комунална банка се трансформира во мешовит тип на банка и добива ново име: Комерцијално–инвестициона банка Скопје. Во 1971 година интегрирани се трите водечки банки во Република Македонија, и тоа Стопанска банка Скопје, Комерцијално–Инвестициона банка во Скопје и во Битола, во една банка која работи под името Стопанска банка – Филијала Скопје. Оваа банка прва ги воведува тековните сметки за граѓаните.

Bankata e formirana vo 1955 godina kako Komunalna banka na grad Skopje, specijalizirana za stanbeni krediti i pretprijatija i finansirane na opstinska izgradba. Vo 1965 godina e otvorena prvata ekspozitura na Bankata vo Skopje. Od 1.1.1966 godina Komunalna banka se transformira vo mesovit tip na banka i dobiva novo ime: Komercijalno–investiciona banka Skopje. Vo 1971 godina integrirani se trite vodecki banki vo Republika Makedonija, i toa Stopanska banka Skopje, Komercijalno–Investiciona banka vo Skopje i vo Bitola, vo edna banka koja raboti pod imeto Stopanska banka – Filijala Skopje. Ovaa banka prva gi voveduva tekovnite smetki za graganite.

Слични сајтови

Друштво за ревизија ПЕРК

1928 Друштво за ревизија -Пелагониска ревизорска куќа ДООЕЛ Прилеп Повеќе »

Актуаринг

3658 Актуаринг ДOO Скопје Повеќе »

ФОРТИС ПРО

3659 Акционерското душтво за застапување во осигурување Фортис Про од Скопје, е формирано како Повеќе »

Мега Брокер

5885 Мега Брокер А.Д. Скопје е акционерско брокерско друштво со 100% домашен капитал со седиште во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Комерцијална Банка Скопје