logo


140

Комерцијална Банка Скопје Komercijalna Banka Skopje

Банката е формирана во 1955 година како Комунална банка на град Скопје, специјализирана за станбени кредити и претпријатија и финансирање на општинска изградба. Во 1965 година е отворена првата експозитура на Банката во Скопје. Од 1.1.1966 година Комунална банка се трансформира во мешовит тип на банка и добива ново име: Комерцијално–инвестициона банка Скопје. Во 1971 година интегрирани се трите водечки банки во Република Македонија, и тоа Стопанска банка Скопје, Комерцијално–Инвестициона банка во Скопје и во Битола, во една банка која работи под името Стопанска банка – Филијала Скопје. Оваа банка прва ги воведува тековните сметки за граѓаните.

Bankata e formirana vo 1955 godina kako Komunalna banka na grad Skopje, specijalizirana za stanbeni krediti i pretprijatija i finansirane na opstinska izgradba. Vo 1965 godina e otvorena prvata ekspozitura na Bankata vo Skopje. Od 1.1.1966 godina Komunalna banka se transformira vo mesovit tip na banka i dobiva novo ime: Komercijalno–investiciona banka Skopje. Vo 1971 godina integrirani se trite vodecki banki vo Republika Makedonija, i toa Stopanska banka Skopje, Komercijalno–Investiciona banka vo Skopje i vo Bitola, vo edna banka koja raboti pod imeto Stopanska banka – Filijala Skopje. Ovaa banka prva gi voveduva tekovnite smetki za graganite.

Слични сајтови

Консалтинг Плус

5507 Консалтинг Плус е компанија за сметководствени и интелектуални услуги , основана како семејна Повеќе »

СПМГ

6762 Во делот на Менаџмент консалтингот СПМГ ги изведува следните услуги:Бизнис Повеќе »

Ал Коса

1419 Штедилница Ал Коса -Штип Повеќе »

Заложна Куќа

5376 Фирмата работи од 1994 година, кога ја отвара првата заложна куќа. Отогаш до сега има преку Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Комерцијална Банка Скопје