logo


142

Шпаркасе Банка Sparkase Banka

Во својата деловна политика, нашата Банка, нуди максимална поддршка на развојот на своите клиенти како носители на економскиот прогрес. Во средиште на нашето работење е задоволен клиент, за кој правиме се да се чувствува пријатно, притоа почитувајќи ја законската регулатива, интерните цели и задачи, а се во насока на подобрување на бонитетот и одржување на стабилност и сигурност во работењето. За да се оствари таа политика, мора да биде подржана од професионален тим на вработени и стручен менаџерски тим, со изразено чувство кон клиентот.

Vo svojata delovna politika, nasata Banka, nudi maksimalna poddrska na razvojot na svoite klienti kako nositeli na ekonomskiot progres. Vo srediste na naseto rabotene e zadovolen klient, za koj pravime se da se cuvstvuva prijatno, pritoa pocituvajki ja zakonskata regulativa, internite celi i zadaci, a se vo nasoka na podobruvane na bonitetot i odrzuvane na stabilnost i sigurnost vo raboteneto. Za da se ostvari taa politika, mora da bide podrzana od profesionalen tim na vraboteni i strucen menadjerski tim, so izrazeno cuvstvo kon klientot.

Слични сајтови

КРЕДИТЕКСПРЕС Интернационал

2615 CREDITEXPRESS International е основан во 1999 година од водечките агенции за наплата на Повеќе »

CortEx

2594 Менувачница CortEx Повеќе »

Ажурност Консалт

6327 Ажурност Консалт, Гостивар ви нуди секаков вид сметководствени услуги на професионално ниво. Повеќе »

Мега Брокер

5885 Мега Брокер А.Д. Скопје е акционерско брокерско друштво со 100% домашен капитал со седиште во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Шпаркасе Банка