logo


142

Шпаркасе Банка Sparkase Banka

Во својата деловна политика, нашата Банка, нуди максимална поддршка на развојот на своите клиенти како носители на економскиот прогрес. Во средиште на нашето работење е задоволен клиент, за кој правиме се да се чувствува пријатно, притоа почитувајќи ја законската регулатива, интерните цели и задачи, а се во насока на подобрување на бонитетот и одржување на стабилност и сигурност во работењето. За да се оствари таа политика, мора да биде подржана од професионален тим на вработени и стручен менаџерски тим, со изразено чувство кон клиентот.

Vo svojata delovna politika, nasata Banka, nudi maksimalna poddrska na razvojot na svoite klienti kako nositeli na ekonomskiot progres. Vo srediste na naseto rabotene e zadovolen klient, za koj pravime se da se cuvstvuva prijatno, pritoa pocituvajki ja zakonskata regulativa, internite celi i zadaci, a se vo nasoka na podobruvane na bonitetot i odrzuvane na stabilnost i sigurnost vo raboteneto. Za da se ostvari taa politika, mora da bide podrzana od profesionalen tim na vraboteni i strucen menadjerski tim, so izrazeno cuvstvo kon klientot.

Слични сајтови

Вестерн Унион

265 Услугата на Western Union се нуди во Македонија од Септември 1999, од страна на Повеќе »

Target Communications

6951 Target Communications offer you the best global experiences and knowledge, adapted to the Повеќе »

СПМГ

6762 Во делот на Менаџмент консалтингот СПМГ ги изведува следните услуги:Бизнис Повеќе »

Пчински консалтинг

4349 Нудиме сметководствени, административни и советувачки услуги од областа на економијата. Се Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Шпаркасе Банка