logo


1451

ОХИС OHIS

Во Скопје главниот град на Република Македонија, се наоѓа Акционерското Друштво Органско Хемиска Индустрија "Наум Наумовски-Борче" познато како АД ОХИС, Скопје кое постои од 1960 година. Со разновидноста на технолошките процеси, меѓусебната поврзаност во репродукциски целини, големината на одделни капацитети, асортиманот и квалитетот, АД ОХИС е хемиски комплекс кој има значајно место во македонското стопанство и носечка улога во хемиската индустрија во Македонија. Производството во АД ОХИС е тесно поврзано со развојот на многу индустриски гранки како што се: текстилната, дрвната, металопреработувачката, графичката и тутунската индустрија, земјоделството и градежништвото...

Vo Skopje glavniot grad na Republika Makedonija, se naoga Akcionerskoto Drustvo Organsko Hemiska Industrija "Naum Naumovski-Borce" poznato kako AD OHIS, Skopje koe postoi od 1960 godina. So raznovidnosta na tehnoloskite procesi, megusebnata povrzanost vo reprodukciski celini, goleminata na oddelni kapaciteti, asortimanot i kvalitetot, AD OHIS e hemiski kompleks koj ima znacajno mesto vo makedonskoto stopanstvo i nosecka uloga vo hemiskata industrija vo Makedonija. Proizvodstvoto vo AD OHIS e tesno povrzano so razvojot na mnogu industriski granki kako sto se: tekstilnata, drvnata, metaloprerabotuvackata, grafickata i tutunskata industrija, zemjodelstvoto i gradeznistvoto...

Слични сајтови

Рудкоп

6299 Рудкоп е акционерско друштво за изведување на рударски и градежни работи. Повеќе »

Евита Компани

7628 Главна цел на Евита Компани е квалитетот на самото кафе, денес на пазарот и покрај слабата Повеќе »

ФРОТИРЕКС

4708 Официјална интернет страна за Фротирекс, основана 1999 година во Скопје и спаѓа меѓу Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ОХИС