logo


15

Sinpex Sinpex

СИНПЕКС е компанија во приватна сопственост, која егзистира од 1990 година со основна дејност застапување, продажба и сервисирање на гама на производи (механизација, машина и опрема) наменети за воземјоделстството, шумарството, градежништвото како и за општа употреба.Дејноста на СИНПЕКС претставува фамилијарна традиција долга повеќе од 40 години и на илјадници корисници им претставува знак за распознавање за опрема од овој вид.

SINPEKS e kompanija vo privatna sopstvenost, koja egzistira od 1990 godina so osnovna dejnost zastapuvane, prodazba i servisirane na gama na proizvodi (mehanizacija, masina i oprema) nameneti za vozemjodelststvoto, sumarstvoto, gradeznistvoto kako i za opsta upotreba.Dejnosta na SINPEKS pretstavuva familijarna tradicija dolga poveke od 40 godini i na iljadnici korisnici im pretstavuva znak za raspoznavane za oprema od ovoj vid.

Слични сајтови

АГРОИНВЕСТ

1401 Компанијата започна со работа во почетокот на 1991 година. Исхраната на животни опфаќаше голем Повеќе »

Агромедика

3343 Агромедика е основана во 2002 год. Во изминативе години израснавме во една од Повеќе »

Dino Kompani

1510 Dino Kompani е доверлив и навремен снабдувач на заленчук и овошје со тенденција на градење Повеќе »

Штраус

7031 Во првата фарма за ноеви во Полог пристигнаа четири семејства со по три ноја и 20 пилиња. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Sinpex