logo


1515

ДЕТОНИТ DETONIT

Фабриката за експлозиви ДЕТОНИТ ДООЕЛ е изградена во 1978 година а со работа започнува во 1979 година. Основана е како дел од тогашната Хемиска индустрија “Милоје Закич” од Крушевац (денешна ТРАЈАЛ Корпорација) т.е како станица за производство на стопански експлозиви за потребите на рудникот за бакар и злато БУЧИМ. Од 1995 година фабриката функционира како посебно правно лице во склоп на ТРАЈАЛ Корпорација АД Крушевац. Покрај главната намена на фабриката да го снабдува рудникот Бучим со експлозив, Детонит уште во првите години на своето работење почнува да ги снабдува со експлозив и останатите рудници и каменоломи во Македонија како што се Фени Кавадарци, Тајмиште Кичево и други...

Fabrikata za eksplozivi DETONIT DOOEL e izgradena vo 1978 godina a so rabota zapocnuva vo 1979 godina. Osnovana e kako del od togasnata Hemiska industrija “Miloje Zakic” od Krusevac (denesna TRAJAL Korporacija) t.e kako stanica za proizvodstvo na stopanski eksplozivi za potrebite na rudnikot za bakar i zlato BUCIM. Od 1995 godina fabrikata funkcionira kako posebno pravno lice vo sklop na TRAJAL Korporacija AD Krusevac. Pokraj glavnata namena na fabrikata da go snabduva rudnikot Bucim so eksploziv, Detonit uste vo prvite godini na svoeto rabotene pocnuva da gi snabduva so eksploziv i ostanatite rudnici i kamenolomi vo Makedonija kako sto se Feni Kavadarci, Tajmiste Kicevo i drugi...

Слични сајтови

Рудпроинг Мустакас

6753 Рудпроинг Мустакас е компанија во приватна сопственост, со 50% странски капитал која успешно Повеќе »

Алевадо Кабел

1014 Алевадо Кабел како производител на електрични кабли е компанија која датира од 2006 година Повеќе »

Cekorov Winery

818 Еден од водечките македонски производители на врвни вина, м-р Кирил Чекоров успешно го има Повеќе »

Алпојо

3123 Алпојо - ДООЕЛ Охрид, со седиште во Охрид е основано во 1993 год. и главна дејност на фирмата Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ДЕТОНИТ