logo


1515

ДЕТОНИТ DETONIT

Фабриката за експлозиви ДЕТОНИТ ДООЕЛ е изградена во 1978 година а со работа започнува во 1979 година. Основана е како дел од тогашната Хемиска индустрија “Милоје Закич” од Крушевац (денешна ТРАЈАЛ Корпорација) т.е како станица за производство на стопански експлозиви за потребите на рудникот за бакар и злато БУЧИМ. Од 1995 година фабриката функционира како посебно правно лице во склоп на ТРАЈАЛ Корпорација АД Крушевац. Покрај главната намена на фабриката да го снабдува рудникот Бучим со експлозив, Детонит уште во првите години на своето работење почнува да ги снабдува со експлозив и останатите рудници и каменоломи во Македонија како што се Фени Кавадарци, Тајмиште Кичево и други...

Fabrikata za eksplozivi DETONIT DOOEL e izgradena vo 1978 godina a so rabota zapocnuva vo 1979 godina. Osnovana e kako del od togasnata Hemiska industrija “Miloje Zakic” od Krusevac (denesna TRAJAL Korporacija) t.e kako stanica za proizvodstvo na stopanski eksplozivi za potrebite na rudnikot za bakar i zlato BUCIM. Od 1995 godina fabrikata funkcionira kako posebno pravno lice vo sklop na TRAJAL Korporacija AD Krusevac. Pokraj glavnata namena na fabrikata da go snabduva rudnikot Bucim so eksploziv, Detonit uste vo prvite godini na svoeto rabotene pocnuva da gi snabduva so eksploziv i ostanatite rudnici i kamenolomi vo Makedonija kako sto se Feni Kavadarci, Tajmiste Kicevo i drugi...

Слични сајтови

Аронија Здрава Храна

1738 АРОНИЈА Производство на здрава хранa -Велес Повеќе »

,,АКВАТИКА,, дооел Неготино

1840 ,,АКВАТИКА,, дооел Неготино е фирма чија основна дејност е производство и одгледување на крап Повеќе »

Чоколадна Фонтана

353 Први во Македонија, од 2008 Изнајмување на луксузни чоколадни фонтани за секаков вид на Повеќе »

Fortis

352 „Фортис“ е име на високо квалитетна професионална опрема наменета за пекарски и месарски Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ДЕТОНИТ