logo


161

Претседател на Р.М. Pretsedatel na R.M.

Република Македонија се наоѓа во Југоисточна Европа, во центарот на Балканскиот Полуострови зафаќа површина од 25.713км2. Нејзиниот релјеф се карактеризира со големи и високи планински масиви, мешу кои се протегаат широки и рамни долини и низини. Безмалку целата територија на Македонија лежи на географска широчина од 40⁰и 42⁰ и е транзиционен регион помеѓу медитеранската и континенталната клима. Земјата се граничи со Србија и Косово на север, Бугарија на исток, Грција на југ и Албанија на запад. Значењето на географската положба на Македонија, како централна балканска држава која се граничи со пет држави, различни по својот стопански потенцијал и развиеност.

Republika Makedonija se naoga vo Jugoistocna Evropa, vo centarot na Balkanskiot Poluostrovi zafaka povrsina od 25.713km2. Nejziniot reljef se karakterizira so golemi i visoki planinski masivi, mesu koi se protegaat siroki i ramni dolini i nizini. Bezmalku celata teritorija na Makedonija lezi na geografska sirocina od 40⁰i 42⁰ i e tranzicionen region pomegu mediteranskata i kontinentalnata klima. Zemjata se granici so Srbija i Kosovo na sever, Bugarija na istok, Grcija na jug i Albanija na zapad. Znaceneto na geografskata polozba na Makedonija, kako centralna balkanska drzava koja se granici so pet drzavi, razlicni po svojot stopanski potencijal i razvienost.

Слични сајтови

Центар за развој на Вардарски плански регион.

5029 Утврдувањето на целите и приоритетите во Вардарскиот плански регион и дефинирањето на Визија е Повеќе »

ПИОМ

4885 Пензиското и инвалидското осигурување, како дел од социјалното осигурување, има свој историски Повеќе »

EXIM

951 Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти Повеќе »

Македонски железници Транспорт АД – Скопје

6411 Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД – Скопје (МЖ Транспорт АД Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Претседател на Р.М.