logo


161

Претседател на Р.М. Pretsedatel na R.M.

Република Македонија се наоѓа во Југоисточна Европа, во центарот на Балканскиот Полуострови зафаќа површина од 25.713км2. Нејзиниот релјеф се карактеризира со големи и високи планински масиви, мешу кои се протегаат широки и рамни долини и низини. Безмалку целата територија на Македонија лежи на географска широчина од 40⁰и 42⁰ и е транзиционен регион помеѓу медитеранската и континенталната клима. Земјата се граничи со Србија и Косово на север, Бугарија на исток, Грција на југ и Албанија на запад. Значењето на географската положба на Македонија, како централна балканска држава која се граничи со пет држави, различни по својот стопански потенцијал и развиеност.

Republika Makedonija se naoga vo Jugoistocna Evropa, vo centarot na Balkanskiot Poluostrovi zafaka povrsina od 25.713km2. Nejziniot reljef se karakterizira so golemi i visoki planinski masivi, mesu koi se protegaat siroki i ramni dolini i nizini. Bezmalku celata teritorija na Makedonija lezi na geografska sirocina od 40⁰i 42⁰ i e tranzicionen region pomegu mediteranskata i kontinentalnata klima. Zemjata se granici so Srbija i Kosovo na sever, Bugarija na istok, Grcija na jug i Albanija na zapad. Znaceneto na geografskata polozba na Makedonija, kako centralna balkanska drzava koja se granici so pet drzavi, razlicni po svojot stopanski potencijal i razvienost.

Слични сајтови

Институт за стандардизација на Р.Македонија

6490 Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за Повеќе »

ЈП Јасен

5484 Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" - Скопје Повеќе »

Секретаријат за законодавство

7748 Секретаријатот за законодавство како самостојна стручна служба на Владата на Република Повеќе »

Влада на Република Македонија

5110 Официјален веб сајт на Владата на Република Македонија. Посетете ја оваа интернет страница и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Претседател на Р.М.