logo


195

Здружение за борба против ракот “БОРКА” Zdruzenie za borba protiv rakot “BORKA”

Потребата за формирање на “БОРКА” се наметна како резултат на постојната состојба во здравството во Република Македонија, а имајќи ја предвид решеноста на нашата земја да ги интензивира реформите во оваа област. Увидовме дека во Македонија постои потреба од здружение кое генерално ќе ги третира сите видови на рак и кое ќе се бори против ракот генерално, но и поединечно против различните видови на рак. “БОРКА” се формираше за да помогне да се пополни оваа празнина во граѓанскиот здравствен сектор и да соработува со сите вклучени релевантни фактори.

Potrebata za formirane na “BORKA” se nametna kako rezultat na postojnata sostojba vo zdravstvoto vo Republika Makedonija, a imajki ja predvid resenosta na nasata zemja da gi intenzivira reformite vo ovaa oblast. Uvidovme deka vo Makedonija postoi potreba od zdruzenie koe generalno ke gi tretira site vidovi na rak i koe ke se bori protiv rakot generalno, no i poedinecno protiv razlicnite vidovi na rak. “BORKA” se formirase za da pomogne da se popolni ovaa praznina vo graganskiot zdravstven sektor i da sorabotuva so site vkluceni relevantni faktori.

Слични сајтови

Демократија

461 Добродојдовте во електронскиот свет на демократијата! За тој свет да не биде само електронски Повеќе »

Центар за интегрална рехабилитација “Виготски”

6550 Центарот за интегрална рехабилитација - Виготски е непрофитна, неполитичка, доброволна, Повеќе »

Македонско здружение за индустриска хигиена

7378 Македонското здружение за индустриска хигиена и професионално здравје е доброволна, Повеќе »

Секој Студент

6734 „Секој Студент“ е студентско движење. Мисијата на „Секој Студент“ е да помогне во развојот на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Здружение за борба против ракот “БОРКА”