logo


198

Волонтерски Центар Скопје Volonterski Centar Skopje

„Волонтерски Центар Скопје“ е невладина младинска организација формирана во 2005 година од страна на поранешни ЕВС волонтери. Главната цел на организацијата е да им овозможи неформално образование на младите луѓе во различни области, на локално и интернационално ниво, да се промовира идејата за волонтерството и да се поврзат младите луѓе без оглед на нивната националност, религија, политички, економски или социјален статус. Вложуваме напори за развој на мултикултурно граѓанско општество, да се зајакне постоечката демократска структура, за подобрување на афирмацијата кај младите преку нивните индивидуални способности и вештини, и да се поврзат младите се со цел нивна поголема соработка.

„Volonterski Centar Skopje“ e nevladina mladinska organizacija formirana vo 2005 godina od strana na poranesni EVS volonteri. Glavnata cel na organizacijata e da im ovozmozi neformalno obrazovanie na mladite luge vo razlicni oblasti, na lokalno i internacionalno nivo, da se promovira idejata za volonterstvoto i da se povrzat mladite luge bez ogled na nivnata nacionalnost, religija, politicki, ekonomski ili socijalen status. Vlozuvame napori za razvoj na multikulturno gragansko opstestvo, da se zajakne postoeckata demokratska struktura, za podobruvane na afirmacijata kaj mladite preku nivnite individualni sposobnosti i vestini, i da se povrzat mladite se so cel nivna pogolema sorabotka.

Слични сајтови

Фондација за Менаџмент и индустриско истражување

1113 Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување (Фондација М.И.Р.) е основана во 2002 Повеќе »

Биосфера

5007 Веб презентација на еколошка невладина организација со седиште во Битола. Граѓанската Повеќе »

ТТА - Кластер за текстил

6604 Текстилната Трговска Асоцијација - Кластер за текстил е непрофитна организација која ги Повеќе »

Хепта

6289 Здружението “Асоцијација за здравствена едукација,превенција и подобар третман - ХЕПТА”, е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Волонтерски Центар Скопје