logo


198

Волонтерски Центар Скопје Volonterski Centar Skopje

„Волонтерски Центар Скопје“ е невладина младинска организација формирана во 2005 година од страна на поранешни ЕВС волонтери. Главната цел на организацијата е да им овозможи неформално образование на младите луѓе во различни области, на локално и интернационално ниво, да се промовира идејата за волонтерството и да се поврзат младите луѓе без оглед на нивната националност, религија, политички, економски или социјален статус. Вложуваме напори за развој на мултикултурно граѓанско општество, да се зајакне постоечката демократска структура, за подобрување на афирмацијата кај младите преку нивните индивидуални способности и вештини, и да се поврзат младите се со цел нивна поголема соработка.

„Volonterski Centar Skopje“ e nevladina mladinska organizacija formirana vo 2005 godina od strana na poranesni EVS volonteri. Glavnata cel na organizacijata e da im ovozmozi neformalno obrazovanie na mladite luge vo razlicni oblasti, na lokalno i internacionalno nivo, da se promovira idejata za volonterstvoto i da se povrzat mladite luge bez ogled na nivnata nacionalnost, religija, politicki, ekonomski ili socijalen status. Vlozuvame napori za razvoj na multikulturno gragansko opstestvo, da se zajakne postoeckata demokratska struktura, za podobruvane na afirmacijata kaj mladite preku nivnite individualni sposobnosti i vestini, i da se povrzat mladite se so cel nivna pogolema sorabotka.

Слични сајтови

Ангелчиња - ХОА

7662 Хуманитарната организација Ангелчиња - ХОА активно работи со разни хуманитарни проекти веќе Повеќе »

СПТРМ

6432 Синдикатот на Пoштенските и Телекoмуникациските рабoтници на Македонија (СПТРМ) е непрофитна Повеќе »

НВО Хуманост

452 Поголема социјална интеграција и поквалитетен живот на старите лица. Подобрување на условите Повеќе »

ОХО

5556 Здружението за комуникација едукација и консалтинг OХО го создадовме во 1998 година со мисија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Волонтерски Центар Скопје