logo


205

Женска граѓанска иницијатива - Антико Zenska graganska inicijativa - Antiko

ЗГИ Антико е интеретничка , динамична женска граѓанска иницијатива на лидерки и активистки од женското мировно и феминистичко движење. Таа е непрофитна, феминистичка, стратешка и лобистичка група која се залага за промоција на културата на мирот и изградбата на заедницата преку јавно и општествено ангажирање на жените од повеке етнички заедници. Работата и делувањето на Антико се базира на пристапи и принципи кој го артикулираат изградбата на мирот во заедницата, развојот на меѓуетничките односи , демократските процеси и цивилното општество. Антико се залага за афирмација на човековите/женските права, живот без насилство , како во рамките на сопствениот дом така и во јавниот живот.

ZGI Antiko e interetnicka , dinamicna zenska graganska inicijativa na liderki i aktivistki od zenskoto mirovno i feministicko dvizene. Taa e neprofitna, feministicka, strateska i lobisticka grupa koja se zalaga za promocija na kulturata na mirot i izgradbata na zaednicata preku javno i opstestveno angazirane na zenite od poveke etnicki zaednici. Rabotata i deluvaneto na Antiko se bazira na pristapi i principi koj go artikuliraat izgradbata na mirot vo zaednicata, razvojot na meguetnickite odnosi , demokratskite procesi i civilnoto opstestvo. Antiko se zalaga za afirmacija na covekovite/zenskite prava, zivot bez nasilstvo , kako vo ramkite na sopstveniot dom taka i vo javniot zivot.

Слични сајтови

Македонска Асоцијација за човечки ресурси

3167 МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ МАЧР е стручно, невладино, непартиско и непрофитно Повеќе »

Агро Синдикат

5940 Синдикатот на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија (скратен Повеќе »

Хепта

6289 Здружението “Асоцијација за здравствена едукација,превенција и подобар третман - ХЕПТА”, е Повеќе »

MacBee

7789 MacBee е здружение на одгледувачи на пчели чија цел е истражување, заштита, подобрување и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Женска граѓанска иницијатива - Антико