logo


205

Женска граѓанска иницијатива - Антико Zenska graganska inicijativa - Antiko

ЗГИ Антико е интеретничка , динамична женска граѓанска иницијатива на лидерки и активистки од женското мировно и феминистичко движење. Таа е непрофитна, феминистичка, стратешка и лобистичка група која се залага за промоција на културата на мирот и изградбата на заедницата преку јавно и општествено ангажирање на жените од повеке етнички заедници. Работата и делувањето на Антико се базира на пристапи и принципи кој го артикулираат изградбата на мирот во заедницата, развојот на меѓуетничките односи , демократските процеси и цивилното општество. Антико се залага за афирмација на човековите/женските права, живот без насилство , како во рамките на сопствениот дом така и во јавниот живот.

ZGI Antiko e interetnicka , dinamicna zenska graganska inicijativa na liderki i aktivistki od zenskoto mirovno i feministicko dvizene. Taa e neprofitna, feministicka, strateska i lobisticka grupa koja se zalaga za promocija na kulturata na mirot i izgradbata na zaednicata preku javno i opstestveno angazirane na zenite od poveke etnicki zaednici. Rabotata i deluvaneto na Antiko se bazira na pristapi i principi koj go artikuliraat izgradbata na mirot vo zaednicata, razvojot na meguetnickite odnosi , demokratskite procesi i civilnoto opstestvo. Antiko se zalaga za afirmacija na covekovite/zenskite prava, zivot bez nasilstvo , kako vo ramkite na sopstveniot dom taka i vo javniot zivot.

Слични сајтови

Институтoт за обуки „КОЦКА“

6675 Институтoт за обуки „КОЦКА“ е непрофитно здружение на граѓани – организација кое обезбедува Повеќе »

СЗПМ

6904 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - СЗПМ е асоцијација на 53 здруженија на Повеќе »

Лига за борба против ракот-Битола

4696 Принципи на работа: Зајакнување на јавното мислење за потреба од ангажман на целото Повеќе »

Здружение на историчари на РМ

7246 Здружението на историчарите на Република Македонија е здружение на граѓани, формирано заради Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Женска граѓанска иницијатива - Антико