logo


2057

Бебел Тојс Bebel Tojs

Детската игра е еден од најважните фактори кој влијае на севкупниот развој на децата. Bebel Toys е формирана да го промовира играњето и да ја истакне потребата дека децата треба да бидат сакани, згрижени, разбрани, почитувани и едуцирани преку нивната игра. Идејата е да ги презентираме играчките како важни едукативни сретсва во животот на децата...

Detskata igra e eden od najvaznite faktori koj vlijae na sevkupniot razvoj na decata. Bebel Toys e formirana da go promovira igraneto i da ja istakne potrebata deka decata treba da bidat sakani, zgrizeni, razbrani, pocituvani i educirani preku nivnata igra. Idejata e da gi prezentirame igrackite kako vazni edukativni sretsva vo zivotot na decata...

Слични сајтови

Darko Gjurcinovski

8153 Darko Gjurcinovski Arlekin Juggling and Balancing Show Повеќе »

Tommee Tipee

345 Ве известуваме дека можете преку интернет порталот да ги купувате нашите производи со платежни Повеќе »

ОЈУДГ "Младост" Тетово

6105 Oпштинската јавна установа за деца детска градинка "Младост" Тетово (ОЈУДГ "Младост") Повеќе »

ЈОУДГ „Мајски Цвет “ Битола

5308 ЈОУДГ „Мајски Цвет “ Битола е средно развиена установа од комбиниран тип(согласно Нормативните Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Бебел Тојс