logo


207

Здружението на правниците на Република Македонија Zdruzenieto na pravnicite na Republika Makedonija

Здружението е организација на граѓани во која доброволно се здружуваат правниците од Република Макдеонија со цел да ги остваруваат, задоволуваат и заштитуваат своите стручни и други интереси и организирано да дејствуваат и помагаат во остварувањето на Република Македонија како правна држава во која владее правото и во која се почитуваат и остваруваат меѓународните стандарди во различните сфери на живеењето и работењето.

Zdruzenieto e organizacija na gragani vo koja dobrovolno se zdruzuvaat pravnicite od Republika Makdeonija so cel da gi ostvaruvaat, zadovoluvaat i zastituvaat svoite strucni i drugi interesi i organizirano da dejstvuvaat i pomagaat vo ostvaruvaneto na Republika Makedonija kako pravna drzava vo koja vladee pravoto i vo koja se pocituvaat i ostvaruvaat megunarodnite standardi vo razlicnite sferi na ziveeneto i raboteneto.

Слични сајтови

Адвокатска Комора На Македонија

1292 Адвокатска комора на Република Македонија Повеќе »

Forum Na Mladi Bitola

41 “Форум на млади“ –Битола е невладина, неполитичка, непрофитна, волонтерска организација чија Повеќе »

Ромаверзитас

5201 Ромаверзитас е програма за високо образование на Роми како дел од Ромската Образовна Програма Повеќе »

Македонско Израелски Бизнис Клуб

7438 Македонско Израелскиот Бизнис Клуб е непрофитна, невладина и неполитичка стопанска интересна Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Здружението на правниците на Република Македонија