logo


2112

Гама-Брум Gama-Brum

Гама-брум е претпријатие за производство и консалтинг услуги кое се наоѓа во Скопје, населба Пинтија. Формирано е во 1991год. од стручни лица кои имаат големо искуство во доменот на технологијата и хемијата. Примарна дејност на нашето претпријатие е производство на детергенти за домаќинство и индустриски детергенти.Производството во Гама-Брум се одвива по современа технологија со најквалитетни суровини од познати европски брендови.Горе споменатото надополнето со нашето богато искуство е гаранција за високиот квалитет на нашите атестирани производи...

Gama-brum e pretprijatie za proizvodstvo i konsalting uslugi koe se naoga vo Skopje, naselba Pintija. Formirano e vo 1991god. od strucni lica koi imaat golemo iskustvo vo domenot na tehnologijata i hemijata. Primarna dejnost na naseto pretprijatie e proizvodstvo na detergenti za domakinstvo i industriski detergenti.Proizvodstvoto vo Gama-Brum se odviva po sovremena tehnologija so najkvalitetni surovini od poznati evropski brendovi.Gore spomenatoto nadopolneto so naseto bogato iskustvo e garancija za visokiot kvalitet na nasite atestirani proizvodi...

Слични сајтови

Екосајкл

6058 Екосајкл Доо Скопје е компанија со основна дејност управување отпад од пакување според Повеќе »

Cekorov Winery

818 Еден од водечките македонски производители на врвни вина, м-р Кирил Чекоров успешно го има Повеќе »

Агрокорпорација-М

7712 Агрокорпорација-М -единствени и најдобри во Македонија.Располагаме со полипропиленски вреќи, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Гама-Брум