logo


2211

Екопак СКС Ekopak SKS

Компанијата “Екопак СКС“ д.о.о. е формирана кон крајот на 2005 година со основна идеа за производство на амбалажна хартија за пакување прехрамбени продукти како месo и сувомеснати производи, пецива и сл. Идеата беше да се пласира производ, најнапред во Македонија а потоа и надвор, кој со својот квалитет пред се, а потооа и со флексибилноста во производството, ќе понуди нов стандард на пазарот. Со тек на време дејноста се прошири на трговија со хартија во печатарството, како рото така и табачна, наменета за печатење новини, магазини, каталози..

Kompanijata “Ekopak SKS“ d.o.o. e formirana kon krajot na 2005 godina so osnovna idea za proizvodstvo na ambalazna hartija za pakuvane prehrambeni produkti kako meso i suvomesnati proizvodi, peciva i sl. Ideata bese da se plasira proizvod, najnapred vo Makedonija a potoa i nadvor, koj so svojot kvalitet pred se, a potooa i so fleksibilnosta vo proizvodstvoto, ke ponudi nov standard na pazarot. So tek na vreme dejnosta se prosiri na trgovija so hartija vo pecatarstvoto, kako roto taka i tabacna, nameneta za pecatene novini, magazini, katalozi..

Слични сајтови

Ладење

2632 Ладење Скопје Повеќе »

Елмонд Електро

5225 ДТПУ ''Елмонд Електро'' Дооел експорт импорт Скопје постои од 2000-та година. Главната и Повеќе »

Мермер Империјал

1933 Мермер Империјал -Прилеп Повеќе »

Тринити Системи

2766 Компанијата Тринити системи нуди комплетно комуникациско решение кое ќе ги задоволи сите ваши Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Екопак СКС