logo


235

Ангротекс Angroteks

“Ангротекс” Доо Штип е трговско друштво за внатрешен и надворешен промет и неговата основна дејност е трговија на големо и мало со текстилни производи. Компанијата “Ангротекс” е основана во 1969 год. и од тогаш трае традицијата на трговија со текстилни производи на големо и мало, при што до денес има поминато повеќе статусни промени, поради усогласување со важечките законски прописи. Денес “Ангротекс“ е друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост.

“Angroteks” Doo Stip e trgovsko drustvo za vnatresen i nadvoresen promet i negovata osnovna dejnost e trgovija na golemo i malo so tekstilni proizvodi. Kompanijata “Angroteks” e osnovana vo 1969 god. i od togas trae tradicijata na trgovija so tekstilni proizvodi na golemo i malo, pri sto do denes ima pominato poveke statusni promeni, poradi usoglasuvane so vazeckite zakonski propisi. Denes “Angroteks“ e drustvo so ogranicena odgovornost vo privatna sopstvenost.

Слични сајтови

Elektromotori

4421 „ ЕЛЕКТРОМОТОРИ ДООЕЛ“ увоз-извоз, иако е младо друштво , во суштина е продолжение на една Повеќе »

Ту гајс

3788 Two Guys е фирма која се занимава со трговија на големо. Но нејзината главна дејност е увоз на Повеќе »

Choco Aviators

6312 Choco Aviators е македонска компанија за чоколадни производи. Има огромен избор на уникатни Повеќе »

ЕАМ Конфекција

2290 Прозводството на материјали е одпочнато во 2005 година и тоа само од една причина, што во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Ангротекс