logo


235

Ангротекс Angroteks

“Ангротекс” Доо Штип е трговско друштво за внатрешен и надворешен промет и неговата основна дејност е трговија на големо и мало со текстилни производи. Компанијата “Ангротекс” е основана во 1969 год. и од тогаш трае традицијата на трговија со текстилни производи на големо и мало, при што до денес има поминато повеќе статусни промени, поради усогласување со важечките законски прописи. Денес “Ангротекс“ е друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост.

“Angroteks” Doo Stip e trgovsko drustvo za vnatresen i nadvoresen promet i negovata osnovna dejnost e trgovija na golemo i malo so tekstilni proizvodi. Kompanijata “Angroteks” e osnovana vo 1969 god. i od togas trae tradicijata na trgovija so tekstilni proizvodi na golemo i malo, pri sto do denes ima pominato poveke statusni promeni, poradi usoglasuvane so vazeckite zakonski propisi. Denes “Angroteks“ e drustvo so ogranicena odgovornost vo privatna sopstvenost.

Слични сајтови

Екосајкл

6058 Екосајкл Доо Скопје е компанија со основна дејност управување отпад од пакување според Повеќе »

Скопје Север

6889 СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје -Друштво за снабдување со пареа и топла вода. Повеќе »

Макстил АД

5483 Макстил АД е значаен регионален производител на топловалани дебели лимови во чиј состав Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Ангротекс