logo


242

Дирекција за култура и уметност - Скопје Direkcija za kultura i umetnost - Skopje

Официјално корените на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје ги наоѓаме во далечната 1948 година, што ја вбројува во институциите со најдолга традиција во културата во Македонија. Нејзината виталност се должи на постојаното прилагодување на актуелните услови со што таа секогаш се наоѓа во жижата на културните настани со основна функција да го негува, афирмира, презентира и стимулира домашното духовно творештво во постојана комуникација со светските збиднувања.

Oficijalno korenite na Direkcijata za kultura i umetnost na Skopje gi naogame vo dalecnata 1948 godina, sto ja vbrojuva vo instituciite so najdolga tradicija vo kulturata vo Makedonija. Nejzinata vitalnost se dolzi na postojanoto prilagoduvane na aktuelnite uslovi so sto taa sekogas se naoga vo zizata na kulturnite nastani so osnovna funkcija da go neguva, afirmira, prezentira i stimulira domasnoto duhovno tvorestvo vo postojana komunikacija so svetskite zbidnuvana.

Слични сајтови

Битола Шекспир Фестивал

5922 Во периодот од 19 до 25 јули 2013 година Битола за прв пат беше домаќин на првото издание на Повеќе »

Watch Out

6919 WatchOut! is an open air film Festival organized by Loja. The third edition of WatchOut! Film Повеќе »

Камера 300

5911 Официјален веб сајт на Интернационалниот фестивал на аматерски документарен филм „Камера 300“ Повеќе »

De Sonanz

3948 Фестивалот за електронска музика и медиумска уметност де:сонанц по петти пат ќе претстави Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Дирекција за култура и уметност - Скопје