logo


2597

Апелационен суд Скопје Apelacionen sud Skopje

Работата од својата надлежност утврдена со Уставот и законите, Апелациониот суд Скопје ја извршува преку совети од три и пет судии, јавните расправи во граѓанските спорови и главните претреси во кривичните предмети во совет составен од двајца судии и тројца судии поротници.

Rabotata od svojata nadleznost utvrdena so Ustavot i zakonite, Apelacioniot sud Skopje ja izvrsuva preku soveti od tri i pet sudii, javnite raspravi vo graganskite sporovi i glavnite pretresi vo krivicnite predmeti vo sovet sostaven od dvajca sudii i trojca sudii porotnici.

Слични сајтови

Најди Адвокат

4879 NajdiAdvokat.mk БЕСПЛАТНО Ве поврзува со адвокат кој има соодветнo искуство и експертиза од Повеќе »

Адвокатска Канцеларија Ирена Д. Фрчкоска

1287 Адвокатската Канцеларија на Адвокат Ирена Фрчкоска од Скопје, егзистира во Правниот систем на Повеќе »

Национална Групација За Судски Вештачења

6721 Основна дејност на Национална Групација За Судски Вештачења е навремена подготовка на сите Повеќе »

Основен суд Дебар

2529 Основниот суд Дебар е првостепен суд со Основна надлежност за подрачјето за кое е основан и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Апелационен суд Скопје