logo


2597

Апелационен суд Скопје Apelacionen sud Skopje

Работата од својата надлежност утврдена со Уставот и законите, Апелациониот суд Скопје ја извршува преку совети од три и пет судии, јавните расправи во граѓанските спорови и главните претреси во кривичните предмети во совет составен од двајца судии и тројца судии поротници.

Rabotata od svojata nadleznost utvrdena so Ustavot i zakonite, Apelacioniot sud Skopje ja izvrsuva preku soveti od tri i pet sudii, javnite raspravi vo graganskite sporovi i glavnite pretresi vo krivicnite predmeti vo sovet sostaven od dvajca sudii i trojca sudii porotnici.

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија Ташкова

4420 Дијана Ташкова Родена во Скопје, дипломирала на правниот факултет „Јустинијан Први“ при Повеќе »

Основен суд Неготино

1854 Основниот суд во Неготино е основан на 1 Јануари 1977 година. Во почетокот на постоењето судот Повеќе »

Адвокатска канцеларија Моневски

1425 Адвокатска канцеларија Моневски Повеќе »

Адвокатско друштво „Колемишевски и партнери“

6930 Адвокатското друштво „Колемишевски и партнери“ е правна фирма која е специјализирана во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Апелационен суд Скопје