logo


2599

Основен суд Берово Osnoven sud Berovo

Судовите во Република Македонија меѓу кои и Основниот суд Берово се основани со Повелба на Президиумот на АСНОМ за устројство на редовните судови во Македонија од 31.03.1945 година. Оваа повелба е првиот законодавен акт на првиот законодавен орган создаден во текот на НОБ, со кој е утврдено постоењето на 25 општински судови, три обласни суда и Врховниот суд на РМ. Оваа повелба е камен темелникот на судството во Р Македонија.

Sudovite vo Republika Makedonija megu koi i Osnovniot sud Berovo se osnovani so Povelba na Prezidiumot na ASNOM za ustrojstvo na redovnite sudovi vo Makedonija od 31.03.1945 godina. Ovaa povelba e prviot zakonodaven akt na prviot zakonodaven organ sozdaden vo tekot na NOB, so koj e utvrdeno postoeneto na 25 opstinski sudovi, tri oblasni suda i Vrhovniot sud na RM. Ovaa povelba e kamen temelnikot na sudstvoto vo R Makedonija.

Слични сајтови

ГМ Процена и Вештачење

6017 ГМ Процена и Вештачење Доо Скопје,согласно законот за проценка е лиценцирано друштво за Повеќе »

Адвокатска канцеларија Ташкова

4420 Дијана Ташкова Родена во Скопје, дипломирала на правниот факултет „Јустинијан Први“ при Повеќе »

Адвокатската канцеларија ВУКСАНОВИЌ

1288 Флексибилноста, динамичноста и дискрецијата се главни карактеристики на Aдвокатската Повеќе »

Адвокатска Канцеларија Новакоски

7880 Адвокатската Канцеларија Новакоски е основана во 1993 година во Скопје. Основач на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Основен суд Берово