logo


2599

Основен суд Берово Osnoven sud Berovo

Судовите во Република Македонија меѓу кои и Основниот суд Берово се основани со Повелба на Президиумот на АСНОМ за устројство на редовните судови во Македонија од 31.03.1945 година. Оваа повелба е првиот законодавен акт на првиот законодавен орган создаден во текот на НОБ, со кој е утврдено постоењето на 25 општински судови, три обласни суда и Врховниот суд на РМ. Оваа повелба е камен темелникот на судството во Р Македонија.

Sudovite vo Republika Makedonija megu koi i Osnovniot sud Berovo se osnovani so Povelba na Prezidiumot na ASNOM za ustrojstvo na redovnite sudovi vo Makedonija od 31.03.1945 godina. Ovaa povelba e prviot zakonodaven akt na prviot zakonodaven organ sozdaden vo tekot na NOB, so koj e utvrdeno postoeneto na 25 opstinski sudovi, tri oblasni suda i Vrhovniot sud na RM. Ovaa povelba e kamen temelnikot na sudstvoto vo R Makedonija.

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија ДДК

3277 Адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески & Ќелешоска е основано во 2003 година како прво Повеќе »

Основен суд Гевгелија

2601 Основен Суд Гевгелија Повеќе »

Адвокат Мишо Живковски

5044 Адвокатската канцеларија ќе Ви обезбеди правна, административна, кривична, прекршочна и Повеќе »

Нотарска комора на Република Македонија

2756 Нотарска комора на Република Македонија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Основен суд Берово