logo


2608

Основен суд Штип Osnoven sud Stip

Основниот суд Штип е формиран за подрачјето на општините Штип, Карбинци и Пробиштип, со судско одделение во Пробиштип. Судското одделение на основниот суд врши надлежности на основен суд за подрчјето за општините за кои е основано. Основниот суд во Штип е првостепен суд со проширена надлежност кој покрај надлежноста утврдена за основните судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани и тоа да одлучуваат:

Osnovniot sud Stip e formiran za podracjeto na opstinite Stip, Karbinci i Probistip, so sudsko oddelenie vo Probistip. Sudskoto oddelenie na osnovniot sud vrsi nadleznosti na osnoven sud za podrcjeto za opstinite za koi e osnovano. Osnovniot sud vo Stip e prvostepen sud so prosirena nadleznost koj pokraj nadleznosta utvrdena za osnovnite sudovi so osnovna nadleznost za podracjata za koi se osnovani i toa da odlucuvaat:

Слични сајтови

ПСД преведувачка агенција

4521 Нашиот тим го сочинуваат динамични и искусни преведувачи, ревизори и стручни лица. Модерната Повеќе »

Нотарска комора на Република Македонија

2756 Нотарска комора на Република Македонија Повеќе »

Контоар

2590 Друштвото Контоар е основано во согласно донесениот Закон за сметководство во 1994 Повеќе »

Основен суд Крушево

2607 Основниот суд во Крушево се наоѓа во непосредна близина на центарот на градот на улица Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Основен суд Штип