logo


2608

Основен суд Штип Osnoven sud Stip

Основниот суд Штип е формиран за подрачјето на општините Штип, Карбинци и Пробиштип, со судско одделение во Пробиштип. Судското одделение на основниот суд врши надлежности на основен суд за подрчјето за општините за кои е основано. Основниот суд во Штип е првостепен суд со проширена надлежност кој покрај надлежноста утврдена за основните судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани и тоа да одлучуваат:

Osnovniot sud Stip e formiran za podracjeto na opstinite Stip, Karbinci i Probistip, so sudsko oddelenie vo Probistip. Sudskoto oddelenie na osnovniot sud vrsi nadleznosti na osnoven sud za podrcjeto za opstinite za koi e osnovano. Osnovniot sud vo Stip e prvostepen sud so prosirena nadleznost koj pokraj nadleznosta utvrdena za osnovnite sudovi so osnovna nadleznost za podracjata za koi se osnovani i toa da odlucuvaat:

Слични сајтови

Македонска авторска агенција

2011 Основна дејност на МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА (МАА) е застапување на авторите при Повеќе »

Нотар Ана Брашнарска

3805 Нашиот сестран и сосема професионален пристап кон работа и извршењето на правните услуги ни Повеќе »

Адвокат Мишо Живковски

5044 Адвокатската канцеларија ќе Ви обезбеди правна, административна, кривична, прекршочна и Повеќе »

Адвокатска канцеларија Богданов

1321 Адвокатската канцеларија Богданов е релативно нова канцеларија составена од тим на млади Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Основен суд Штип