logo


2608

Основен суд Штип Osnoven sud Stip

Основниот суд Штип е формиран за подрачјето на општините Штип, Карбинци и Пробиштип, со судско одделение во Пробиштип. Судското одделение на основниот суд врши надлежности на основен суд за подрчјето за општините за кои е основано. Основниот суд во Штип е првостепен суд со проширена надлежност кој покрај надлежноста утврдена за основните судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани и тоа да одлучуваат:

Osnovniot sud Stip e formiran za podracjeto na opstinite Stip, Karbinci i Probistip, so sudsko oddelenie vo Probistip. Sudskoto oddelenie na osnovniot sud vrsi nadleznosti na osnoven sud za podrcjeto za opstinite za koi e osnovano. Osnovniot sud vo Stip e prvostepen sud so prosirena nadleznost koj pokraj nadleznosta utvrdena za osnovnite sudovi so osnovna nadleznost za podracjata za koi se osnovani i toa da odlucuvaat:

Слични сајтови

advokat.org.mk

1289 Сите адвокатски канцеларии на едно место -advokat.org.mk Повеќе »

Комората на извршители на Република Македонија

2581 Комората на извршители на Република Македонија (подолу “КИРМ“) е основана на 7 јуни 2006 Повеќе »

ММ Ревизија

2434 ММ Ревизија е ревизорска канцеларија регистрирана на 10.05.2007 година согласно законот за Повеќе »

Адвокатска канцеларија ДДК

3277 Адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески & Ќелешоска е основано во 2003 година како прво Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Основен суд Штип