logo


263

Алфа банка Alfa banka

Алфа Банка АД Скопје е формирана во 1993 година како една од првите приватни банки во земјата под името Кредитна Банка АД Скопје.Во 2000 година Alpha Bank AE, Атина го откупи управувачкиот пакет на акции и стана доминантен акционер во Банката.Во 2002 година Alpha Bank АЕ, Атина го откупи и преостанатиот дел од акционерскиот капитал и со 100% од акциите стана единствен акционер во Алфа Банка АД Скопје. Истата година Банката го промени името од Кредитна Банка АД Скопје во Алфа Банка АД Скопје.

Alfa Banka AD Skopje e formirana vo 1993 godina kako edna od prvite privatni banki vo zemjata pod imeto Kreditna Banka AD Skopje.Vo 2000 godina Alpha Bank AE, Atina go otkupi upravuvackiot paket na akcii i stana dominanten akcioner vo Bankata.Vo 2002 godina Alpha Bank AE, Atina go otkupi i preostanatiot del od akcionerskiot kapital i so 100% od akciite stana edinstven akcioner vo Alfa Banka AD Skopje. Istata godina Bankata go promeni imeto od Kreditna Banka AD Skopje vo Alfa Banka AD Skopje.

Слични сајтови

Grant Thornton Macedonia

6782 Grant Thornton in Macedonia is premier auditing, tax and advisory firm and since its Повеќе »

Coordea Outsourcing

7590 Coordea Outsourcing is a young, innovative and ambitious online outsourcing company. We Повеќе »

Мур Стивенс ДОО Скопје

2001 Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје (МС) е основано кон крајот на 1998 година како Повеќе »

Видмар Компани

5662 Добредојдовте на официјалната веб страна на сметководственото биро Видмар Компани. Вам Ви е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Алфа банка