logo


263

Алфа банка Alfa banka

Алфа Банка АД Скопје е формирана во 1993 година како една од првите приватни банки во земјата под името Кредитна Банка АД Скопје.Во 2000 година Alpha Bank AE, Атина го откупи управувачкиот пакет на акции и стана доминантен акционер во Банката.Во 2002 година Alpha Bank АЕ, Атина го откупи и преостанатиот дел од акционерскиот капитал и со 100% од акциите стана единствен акционер во Алфа Банка АД Скопје. Истата година Банката го промени името од Кредитна Банка АД Скопје во Алфа Банка АД Скопје.

Alfa Banka AD Skopje e formirana vo 1993 godina kako edna od prvite privatni banki vo zemjata pod imeto Kreditna Banka AD Skopje.Vo 2000 godina Alpha Bank AE, Atina go otkupi upravuvackiot paket na akcii i stana dominanten akcioner vo Bankata.Vo 2002 godina Alpha Bank AE, Atina go otkupi i preostanatiot del od akcionerskiot kapital i so 100% od akciite stana edinstven akcioner vo Alfa Banka AD Skopje. Istata godina Bankata go promeni imeto od Kreditna Banka AD Skopje vo Alfa Banka AD Skopje.

Слични сајтови

КД Фондови АД Скопје

3934 Групацијата KD Group спаѓа меѓу најголемите бизнис групации во Словенија и се развива во една Повеќе »

Консалтинг БИМ

5362 Консалтинг БИМ е компанија која нуди интегрирани услуги за клиентите од полето на Повеќе »

Имекс Дата

8033 Нашата мисија е на домашните и меѓународните деловни клиенти да им обезбедиме навремени и Повеќе »

Амплус

5182 Ние сме консултантска фирма за професионални услуги од областа на управувањето со финансии, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Алфа банка