logo


263

Алфа банка Alfa banka

Алфа Банка АД Скопје е формирана во 1993 година како една од првите приватни банки во земјата под името Кредитна Банка АД Скопје.Во 2000 година Alpha Bank AE, Атина го откупи управувачкиот пакет на акции и стана доминантен акционер во Банката.Во 2002 година Alpha Bank АЕ, Атина го откупи и преостанатиот дел од акционерскиот капитал и со 100% од акциите стана единствен акционер во Алфа Банка АД Скопје. Истата година Банката го промени името од Кредитна Банка АД Скопје во Алфа Банка АД Скопје.

Alfa Banka AD Skopje e formirana vo 1993 godina kako edna od prvite privatni banki vo zemjata pod imeto Kreditna Banka AD Skopje.Vo 2000 godina Alpha Bank AE, Atina go otkupi upravuvackiot paket na akcii i stana dominanten akcioner vo Bankata.Vo 2002 godina Alpha Bank AE, Atina go otkupi i preostanatiot del od akcionerskiot kapital i so 100% od akciite stana edinstven akcioner vo Alfa Banka AD Skopje. Istata godina Bankata go promeni imeto od Kreditna Banka AD Skopje vo Alfa Banka AD Skopje.

Слични сајтови

ДИС Архивирај

7305 Деловно Информативни Системи - Архивирај ДОО ви нуди можности за архивирање на документи без Повеќе »

Амг Премиум

6772 АМГ ПРЕМИУМ А.Д. Скопје е осигурително брокерско друштво, со лиценца од Министерството за Повеќе »

Униконт

2773 УНИКОНТ - биро за сметководствени услуги веќе 20 години е присутно во својата дејсност и е Повеќе »

Berkshire International Investments

7437 Нудиме инвестирање во недвижнини, изградба на деловни и резеденцијални објекти, понуда на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Алфа банка