logo


32

Head Lines Head Lines

Агрегатор на вести и фотографии, при што од секоја категорија се превземаат најновите и најдобрите вести од сите медиуми на Македонскиот простор и вести од најпопуларните медиуми во регионот. Покрај вестите нудиме и податоци од скоро сите берзи во светот и регионот и игри за разонода кои сами сме ги креирале. Покрај стандардните вести секој ден ги одбираме најдобрите фотографии кои сами по себе ја пренесуваат веста.

Agregator na vesti i fotografii, pri sto od sekoja kategorija se prevzemaat najnovite i najdobrite vesti od site mediumi na Makedonskiot prostor i vesti od najpopularnite mediumi vo regionot. Pokraj vestite nudime i podatoci od skoro site berzi vo svetot i regionot i igri za razonoda koi sami sme gi kreirale. Pokraj standardnite vesti sekoj den gi odbirame najdobrite fotografii koi sami po sebe ja prenesuvaat vesta.

Слични сајтови

Investicii.com.mk

6834 Инвестиции.com.mk е отворен за сите добронамерници кои сакаат да го споделат своето иксуство, Повеќе »

SoPrevod.com

7640 Регистрирајте се на нашиот сајт и гледајте ги филмовите/сериите без чекање! Повеќе »

Creative Workshop

5297 Посетете го овој интересен веб сајт, каде што ќе се запознаете со проектите на Ивица Ивановски Повеќе »

Interesno.com.mk

7187 Interesno.com.mk - - Најинтересниот забавно информативен портал... Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Head Lines