logo


356

Библиотека Феткин Biblioteka Fetkin

Корените на библиотекарството на подрачјето на општина Кавадарци ги наоѓаме во манастирите кои се во непосредна близина на општината. Се до првата половина на XIX век црквите и манастирите се главни културно-просветни жаришта во Македонија. Првото читалиште е формирано 1870 година во Ваташа. Откриени се околу 10 ракописи на досега непознат македонски книжевник, свештеникот Глигор Хаџи-Орданов од Ваташа кои потекнуваат од XIX век.

Korenite na bibliotekarstvoto na podracjeto na opstina Kavadarci gi naogame vo manastirite koi se vo neposredna blizina na opstinata. Se do prvata polovina na XIX vek crkvite i manastirite se glavni kulturno-prosvetni zarista vo Makedonija. Prvoto citaliste e formirano 1870 godina vo Vatasa. Otkrieni se okolu 10 rakopisi na dosega nepoznat makedonski knizevnik, svestenikot Gligor Hadji-Ordanov od Vatasa koi poteknuvaat od XIX vek.

Слични сајтови

Clear View

3358 снован во 2005 година како дел на е-BIZ проектот на USAID, Clear View BTC - Бизнис Tренинг Повеќе »

Институт за судска медицина

5588 Институтот за судска медицина и криминалистика е формиран во 1952, во склоп на Медицинскиот Повеќе »

СЕОУ "Гостивар"

5199 СЕОУ ”Гостивар” Гостивар, е едно од најстарите училишта во Гостивар. Лоцирано е во населбата Повеќе »

ООУ “Братство”-Скопје

5509 Едно од постарите училишта во општина Карпош па и пошироко е основното училиште Братство кое Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Библиотека Феткин