logo


356

Библиотека Феткин Biblioteka Fetkin

Корените на библиотекарството на подрачјето на општина Кавадарци ги наоѓаме во манастирите кои се во непосредна близина на општината. Се до првата половина на XIX век црквите и манастирите се главни културно-просветни жаришта во Македонија. Првото читалиште е формирано 1870 година во Ваташа. Откриени се околу 10 ракописи на досега непознат македонски книжевник, свештеникот Глигор Хаџи-Орданов од Ваташа кои потекнуваат од XIX век.

Korenite na bibliotekarstvoto na podracjeto na opstina Kavadarci gi naogame vo manastirite koi se vo neposredna blizina na opstinata. Se do prvata polovina na XIX vek crkvite i manastirite se glavni kulturno-prosvetni zarista vo Makedonija. Prvoto citaliste e formirano 1870 godina vo Vatasa. Otkrieni se okolu 10 rakopisi na dosega nepoznat makedonski knizevnik, svestenikot Gligor Hadji-Ordanov od Vatasa koi poteknuvaat od XIX vek.

Слични сајтови

ООУ „Ванчо Прке“ - Штип

5630 Мисија на ООУ „Ванчо Прке“ - Штип е да поттикнува доверба и почитување од нашите ученици, Повеќе »

Ad libitum

5874 Ad Libitum е место каде ќе стекнете професионална и индивидуална музичка обука за соло пеење, Повеќе »

Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп

6874 Јавната општинска установа (ЈОУ) Градска библиотека „Борка Талески“ - Прилеп, со своето Повеќе »

Дигитална библиотека на Република Mакедонија

6576 Дигиталната библиотека при НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје преку својот портал Dlib.mk, на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Библиотека Феткин