logo


356

Библиотека Феткин Biblioteka Fetkin

Корените на библиотекарството на подрачјето на општина Кавадарци ги наоѓаме во манастирите кои се во непосредна близина на општината. Се до првата половина на XIX век црквите и манастирите се главни културно-просветни жаришта во Македонија. Првото читалиште е формирано 1870 година во Ваташа. Откриени се околу 10 ракописи на досега непознат македонски книжевник, свештеникот Глигор Хаџи-Орданов од Ваташа кои потекнуваат од XIX век.

Korenite na bibliotekarstvoto na podracjeto na opstina Kavadarci gi naogame vo manastirite koi se vo neposredna blizina na opstinata. Se do prvata polovina na XIX vek crkvite i manastirite se glavni kulturno-prosvetni zarista vo Makedonija. Prvoto citaliste e formirano 1870 godina vo Vatasa. Otkrieni se okolu 10 rakopisi na dosega nepoznat makedonski knizevnik, svestenikot Gligor Hadji-Ordanov od Vatasa koi poteknuvaat od XIX vek.

Слични сајтови

Детски центар "Џунџуле"

6349 Центарот за детско уметничко изразување, музикотерапија и психо-физичка релаксација "Џунџуле" Повеќе »

Училиште за странски јазици Максимус

4273 Центарот за странски јазици МАКСИМУС постои од 2003 година, најпрво како составен дел на Повеќе »

Е-математика

5379 Брзо и едноставно совладување на математички вештини (лекции, формули и помош при решавање Повеќе »

СБВ Ромеро Витро Лабораторија за култура на ткиво

4479 Секоја година над 1500 варитети кои припаѓаат на многу различни видови се иницираат Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Библиотека Феткин