logo


358

Алгоритам Гимназија Algoritam Gimnazija

Средното образование кое имаме намера да го овозможиме кореспондира со актуелните процеси на европска интеграција и глобализација, со современиот општествен контекст на информатичко-комуникациски технологии (ICT) и сообразување на образованието со потребите на пазарот на труд.

Srednoto obrazovanie koe imame namera da go ovozmozime korespondira so aktuelnite procesi na evropska integracija i globalizacija, so sovremeniot opstestven kontekst na informaticko-komunikaciski tehnologii (ICT) i soobrazuvane na obrazovanieto so potrebite na pazarot na trud.

Слични сајтови

Македонско-Германско стопанско здружение

3337 МГСЗ-Македонско-Германско стопанско здружение Повеќе »

Табернакул

413 Табернакул е првата приватна издавачка куќа во Р. Македонија, основана 1989 година. Нејзина Повеќе »

ЦДС Консалтинг

4182 ЦДС е приватна консултантска компанија лоцирана во Скопје, Македонија. ЦДС е создаден како Повеќе »

OEMУЦ Св.НАум Охридски

4154 OЕМУЦ “Св. Наум Охридски” е воспитно-образовна институција во која се школуваат ученици од Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Алгоритам Гимназија