logo


3680

Панаком Panakom

Компанијата Панаком е основана во Декември 2007. Основна дејност на компанијата е регионален камионски транспорт на рефус роба. Започнувајќи со главен коминтент како што е Фершпед АД Скопје, преку кого Панаком остварува соработка за транспорт на руда, минерали и суровини за поголемите рударско-металуршки компании во Македонија, Бугарија, Косово, Грција, Албанија и Србија, како и регионален транспорт на жито и житарици, продолжува со учество во големи проекти за изградба на објекти во индустриските зони во земјава.

Kompanijata Panakom e osnovana vo Dekemvri 2007. Osnovna dejnost na kompanijata e regionalen kamionski transport na refus roba. Zapocnuvajki so glaven komintent kako sto e Fersped AD Skopje, preku kogo Panakom ostvaruva sorabotka za transport na ruda, minerali i surovini za pogolemite rudarsko-metalurski kompanii vo Makedonija, Bugarija, Kosovo, Grcija, Albanija i Srbija, kako i regionalen transport na zito i zitarici, prodolzuva so ucestvo vo golemi proekti za izgradba na objekti vo industriskite zoni vo zemjava.

Слични сајтови

Глоб- Транс

2126 Глоб- Транс е транспортна компанија чии почетоци датираат од 1992година. На 03 март 1999 е Повеќе »

Ацексс-Транс

6552 Ацексс Транс е нов Tакси сервис кој што поседува возен парк за градска примена и ВИП возило Повеќе »

Ин Тиме МК БПС

7059 Ин Тиме МК БПС како единствен авторизиран сервис за УПС во Македонија врши меѓународни Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Панаком