logo


3680

Панаком Panakom

Компанијата Панаком е основана во Декември 2007. Основна дејност на компанијата е регионален камионски транспорт на рефус роба. Започнувајќи со главен коминтент како што е Фершпед АД Скопје, преку кого Панаком остварува соработка за транспорт на руда, минерали и суровини за поголемите рударско-металуршки компании во Македонија, Бугарија, Косово, Грција, Албанија и Србија, како и регионален транспорт на жито и житарици, продолжува со учество во големи проекти за изградба на објекти во индустриските зони во земјава.

Kompanijata Panakom e osnovana vo Dekemvri 2007. Osnovna dejnost na kompanijata e regionalen kamionski transport na refus roba. Zapocnuvajki so glaven komintent kako sto e Fersped AD Skopje, preku kogo Panakom ostvaruva sorabotka za transport na ruda, minerali i surovini za pogolemite rudarsko-metalurski kompanii vo Makedonija, Bugarija, Kosovo, Grcija, Albanija i Srbija, kako i regionalen transport na zito i zitarici, prodolzuva so ucestvo vo golemi proekti za izgradba na objekti vo industriskite zoni vo zemjava.

Слични сајтови

Трговското друштво Макошпред

2683 Трговското друштво Макошпред АД - Скопје е друштво за меѓународна шпедиција, складишта, Повеќе »

ЈАСС

5237 ЈАСС е македонска компанија која е една од најиновативните и добро информирани компании во Повеќе »

Јавно Сообраќајно Претпријатие Скопје - Скопје

728 Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје е организиран систем и најголем превозник на Повеќе »

BMC Macedonia

3109 Би сакале да ве запознаеме со нашата компанија и нашите производи. Нашата компанија е овластен Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Панаком