logo


3791

Универзитет на Југоисточна Европа Univerzitet na Jugoistocna Evropa

Универзитетот на Југоисточна Европа е приватна, јавна непрофитна високообразовна институција која се состои од факултети , центри и институти специјализирани во социо-економските науки. Факултетите се организирани единки во рамките на факултетот и истите функционираат преку советот на факултетот и универзитетската политичка рамка одобрена од Одборот на Универзитетот или Извршниот комитет. Универзитетот на Југоисточна Европа се состои од пет факултети: Факултет за современи науки и технологии, Факултет за јазици, култури и комуникација, Правен факултет, Факултет за јавна администрација и политички науки и Факултет за бизнис и економија.

Univerzitetot na Jugoistocna Evropa e privatna, javna neprofitna visokoobrazovna institucija koja se sostoi od fakulteti , centri i instituti specijalizirani vo socio-ekonomskite nauki. Fakultetite se organizirani edinki vo ramkite na fakultetot i istite funkcioniraat preku sovetot na fakultetot i univerzitetskata politicka ramka odobrena od Odborot na Univerzitetot ili Izvrsniot komitet. Univerzitetot na Jugoistocna Evropa se sostoi od pet fakulteti: Fakultet za sovremeni nauki i tehnologii, Fakultet za jazici, kulturi i komunikacija, Praven fakultet, Fakultet za javna administracija i politicki nauki i Fakultet za biznis i ekonomija.

Слични сајтови

СУГС “Лазар Танев”

5471 Средното училиште на Град Скопје “Лазар Танев” е познат и признат центар за образование и Повеќе »

Еуро Колеџ

1679 Еуро Колеџ е формиран на 11 ноември 2003 година. На 29 ноември колеџот потпиша договор за Повеќе »

АСУЦ "Боро Петрушевски"

5196 Автосообраќајниот училишен центар се наоѓа во населбата Автокоманда, веднаш под надвозникот, Повеќе »

ООУ"Даме Груев"-Градско

5665 Основното училиште " Даме Груев" - Градско е основано на 24.12.1965 година.Со текот на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Универзитет на Југоисточна Европа