logo


3791

Универзитет на Југоисточна Европа Univerzitet na Jugoistocna Evropa

Универзитетот на Југоисточна Европа е приватна, јавна непрофитна високообразовна институција која се состои од факултети , центри и институти специјализирани во социо-економските науки. Факултетите се организирани единки во рамките на факултетот и истите функционираат преку советот на факултетот и универзитетската политичка рамка одобрена од Одборот на Универзитетот или Извршниот комитет. Универзитетот на Југоисточна Европа се состои од пет факултети: Факултет за современи науки и технологии, Факултет за јазици, култури и комуникација, Правен факултет, Факултет за јавна администрација и политички науки и Факултет за бизнис и економија.

Univerzitetot na Jugoistocna Evropa e privatna, javna neprofitna visokoobrazovna institucija koja se sostoi od fakulteti , centri i instituti specijalizirani vo socio-ekonomskite nauki. Fakultetite se organizirani edinki vo ramkite na fakultetot i istite funkcioniraat preku sovetot na fakultetot i univerzitetskata politicka ramka odobrena od Odborot na Univerzitetot ili Izvrsniot komitet. Univerzitetot na Jugoistocna Evropa se sostoi od pet fakulteti: Fakultet za sovremeni nauki i tehnologii, Fakultet za jazici, kulturi i komunikacija, Praven fakultet, Fakultet za javna administracija i politicki nauki i Fakultet za biznis i ekonomija.

Слични сајтови

Приватно музичко училиште “Тоника”

2942 Приватното музичко училиште “Тоника” е формирано во 2004год.Нуди настава по речиси сите Повеќе »

Фанцуското меѓународно училиште -EFIS

4689 Француското меѓународно училиште од Скопје (EFIS) е француско училиште во странство.Училиштето Повеќе »

FON University

445 Се родивме 2003 како Факултет за општествени науки ФОН. Денес сме ФОН Универзитет, прв Повеќе »

М6 Едукативен центар

3356 М6 Едукативен центар Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Универзитет на Југоисточна Европа