logo


3931

Бигорски Манастир Bigorski Manastir

Овој свет храм како да се вгнездил крај бисерните води на реката Радика, во прекрасното шаренило на бујните шуми и раштркани карпи, по стрмните падини на Бистра. Тука, во манастирот, владее целосна невременска тивкост, во чија позадина е непрекинатиот исон на бисерните води на Радика и бујните млазеви на мана

Ovoj svet hram kako da se vgnezdil kraj bisernite vodi na rekata Radika, vo prekrasnoto sarenilo na bujnite sumi i rastrkani karpi, po strmnite padini na Bistra. Tuka, vo manastirot, vladee celosna nevremenska tivkost, vo cija pozadina e neprekinatiot ison na bisernite vodi na Radika i bujnite mlazevi na mana

Слични сајтови

Центар за културно и духовно наследство „КАЛАМУС“

2547 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО „КАЛАМУС“ Повеќе »

Комисија за односи со верските заедници

6849 Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи за првпат како служба е основана Повеќе »

Еврејска Заедница - Битола

5888 Официјален веб сајт на Еврејската заедница - Битола. Шпански и португалски Eвреи, познти како Повеќе »

Валандовска Парохија

7753 Парохијата е црковна заедница на свештени лица и на верници од Православна Христијанска вера, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Бигорски Манастир