logo


395

Книжарница Култура Knizarnica Kultura

Издавачката куќа КУЛТУРА е формирана во 1945 година и денес е најстарото книгоиздавателство во Македонија. Приватизирана во 2000 година. Во моментот на приватизацијата имаше 120 вработени; денес целокупната дејност ја извршуваат 20 луѓе. КУЛТУРА во своја сопственост има две книжарници, од кои едната е во центарот на Скопје и важи за најрепрезентативната книжарница во Македонија. Соработува со повеќе приватни книжарници во Македонија, а свој книжарски простор има и на Економскиот факултет во Скопје.

Izdavackata kuka KULTURA e formirana vo 1945 godina i denes e najstaroto knigoizdavatelstvo vo Makedonija. Privatizirana vo 2000 godina. Vo momentot na privatizacijata imase 120 vraboteni; denes celokupnata dejnost ja izvrsuvaat 20 luge. KULTURA vo svoja sopstvenost ima dve knizarnici, od koi ednata e vo centarot na Skopje i vazi za najreprezentativnata knizarnica vo Makedonija. Sorabotuva so poveke privatni knizarnici vo Makedonija, a svoj knizarski prostor ima i na Ekonomskiot fakultet vo Skopje.

Слични сајтови

Мотива

2925 Мотива е центар за менаџмент консалтинг образование и обука кој има повеќе од 17 години Повеќе »

Академска книга

7820 Компанијата Академска книга е основана во 2008 година. Основната дејност на компанијата е Повеќе »

Медицински факултет Скопје

537 Медицинскииот факултет во Скопје организира: ДОДИПЛОМСКА НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКА Повеќе »

УКЛО

446 ниверзитетот “Св. Климент Охридски” -Битола ,познат со акронимот УКЛО, е вториот државен Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Книжарница Култура