logo


408

Музеј на Македонија Muzej na Makedonija

Музеј на Македонија е еден од најстарите музеи во државата, чии збирки се формирале уште на почетокот на XX век. Лоциран во Старата скопска чаршија, Музеј на Македонија се простира на повеќе од 10.000 м², од кои околу 6000 м² претставуваат музејски простор за постојани и повремени изложби. Музејот е Национална установа од комплексен тип - во него се прибира, истражува, чува, конзервира, обработува и презентира културно-историското наследство на Македонија од праисторијата до денес, обединувајќи збирки од областа на археологијата, етнологијата, историјата и историјата на уметноста.

Muzej na Makedonija e eden od najstarite muzei vo drzavata, cii zbirki se formirale uste na pocetokot na XX vek. Lociran vo Starata skopska carsija, Muzej na Makedonija se prostira na poveke od 10.000 m², od koi okolu 6000 m² pretstavuvaat muzejski prostor za postojani i povremeni izlozbi. Muzejot e Nacionalna ustanova od kompleksen tip - vo nego se pribira, istrazuva, cuva, konzervira, obrabotuva i prezentira kulturno-istoriskoto nasledstvo na Makedonija od praistorijata do denes, obedinuvajki zbirki od oblasta na arheologijata, etnologijata, istorijata i istorijata na umetnosta.

Слични сајтови

ВБУ Музички Регистар

7639 ВБУ Музичкиот Регистар претставува своевиден каталог на музичките албуми од домашната Повеќе »

Про Графика

4907 Про Графика се занимава со продажба на материјали (фолии, хартии, картони и останати Повеќе »

Графичка работилница "Софија"

7262 Драги Семенпеев- Цапе, сопственик на Печатницата „Софија“ од Богданци, во чие семејство Повеќе »

Танец

7239 Танец - Душата на Македонија Симбол на македонската култура и уметност веќе шест Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Музеј на Македонија