logo


4236

OS Solutions OS Solutions

Омниа Солушн обезбедува специјализирана ИТ консалтинг, развој на софтвер и услуги за поддршка како и софтверски решенија. Нашата огромна и ефикасна технолошка мрежа ни овозможува лесно да се управуваат проекти за средни до големи мултинационални претпријатија и субјектите од јавниот сектор да ги подобрат своите бизнис перформансите во реално време.ПРеку висок квалитет и постојана иновација ние обезбедуваме длабинска анализа за бизниси и испорачуваме сеопфатни решенија за секој проблем.

Omnia Solusn obezbeduva specijalizirana IT konsalting, razvoj na softver i uslugi za poddrska kako i softverski resenija. Nasata ogromna i efikasna tehnoloska mreza ni ovozmozuva lesno da se upravuvaat proekti za sredni do golemi multinacionalni pretprijatija i subjektite od javniot sektor da gi podobrat svoite biznis performansite vo realno vreme.PReku visok kvalitet i postojana inovacija nie obezbeduvame dlabinska analiza za biznisi i isporacuvame seopfatni resenija za sekoj problem.

Слични сајтови

Seavus

4380 Нашиот дух е предводен од иновации - Креирање на следната генерација на решенија кои го водат Повеќе »

Global Software Macedonia

7648 Global Software Macedonia provides software development and support services, with Повеќе »

Forma Computing

5570 Ние сме вашиот сигурен партнер за исполнување на потребите на вашата компанија за софтверски и Повеќе »

Неоком

158 Оформен уште во далечната 1990 година како акционерско друштво со целосно македонски капитал, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар OS Solutions