logo


4236

OS Solutions OS Solutions

Омниа Солушн обезбедува специјализирана ИТ консалтинг, развој на софтвер и услуги за поддршка како и софтверски решенија. Нашата огромна и ефикасна технолошка мрежа ни овозможува лесно да се управуваат проекти за средни до големи мултинационални претпријатија и субјектите од јавниот сектор да ги подобрат своите бизнис перформансите во реално време.ПРеку висок квалитет и постојана иновација ние обезбедуваме длабинска анализа за бизниси и испорачуваме сеопфатни решенија за секој проблем.

Omnia Solusn obezbeduva specijalizirana IT konsalting, razvoj na softver i uslugi za poddrska kako i softverski resenija. Nasata ogromna i efikasna tehnoloska mreza ni ovozmozuva lesno da se upravuvaat proekti za sredni do golemi multinacionalni pretprijatija i subjektite od javniot sektor da gi podobrat svoite biznis performansite vo realno vreme.PReku visok kvalitet i postojana inovacija nie obezbeduvame dlabinska analiza za biznisi i isporacuvame seopfatni resenija za sekoj problem.

Слични сајтови

ДИГИТ КОМПЈУТЕРИ

4829 Посетете го веб сајтот на Дигит Компјутери дооел Штип и ќе најдете широк асортиман на Повеќе »

Asseco SEE

6973 The group Asseco SEE is the largest operator in South-Eastern Europe in terms of revenue Повеќе »

EzTech

5565 EzTech е млада фирма, настаната од моменталните потреби на пазарот. Вработува само млади Повеќе »

АСП

5215 Фирмата АСП е оформена во 1993 година и се развива се до денес. АСП се занимава со изготвување Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар OS Solutions