logo


43

YMCA Bitola YMCA Bitola

ИМКА е интернационална, волонтерска, невладина, непрофитабилна, екуменска, младинска организација независна од политика и религија. ИМКА Европа се протега од Азорските Острови на запад до Новосибирск на исток и од Малта на југ до Поларниот Круг на север.

IMKA e internacionalna, volonterska, nevladina, neprofitabilna, ekumenska, mladinska organizacija nezavisna od politika i religija. IMKA Evropa se protega od Azorskite Ostrovi na zapad do Novosibirsk na istok i od Malta na jug do Polarniot Krug na sever.

Слични сајтови

МаркоПоло Експлорер

758 Здружението на родители на деца со Аутизам”MarkoPolo-Експлорер” Битола формирано е со цел да Повеќе »

Здружение на Комунални Инспектори

6522 Здружението на комунални инспектори на Република Македонија е Здружение на граѓани, формирано Повеќе »

Перфект Јога

7264 Ѓорѓиоски Љубен Луј од Скопје, Р. Македонија, е иницијатор, основач и претседател на Повеќе »

Мултикултура

5455 Здружението на граѓани „Mултикултура“ е основано во август 2000 година. Во моментов, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар YMCA Bitola