logo


471

Амбасадата на Република Полска Ambasadata na Republika Polska

Пжемислав Чиж е вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Полска во Република Македонија. Амбасада се наоѓа во центарот на Скопје, а приемот на странки е од вторник до петок од 10 до 14 часот, визни работи до 13 часот.

Pzemislav Ciz e vonreden i opolnomosten ambasador na Republika Polska vo Republika Makedonija. Ambasada se naoga vo centarot na Skopje, a priemot na stranki e od vtornik do petok od 10 do 14 casot, vizni raboti do 13 casot.

Слични сајтови

Агенција за катастар на недвижности

1983 За вршење на работите на востановувањето и одржувањето на катастарот на недвижностите, Повеќе »

Општина Ново Село

3150 Општина Ново Село Повеќе »

Општина Битола

98 Битола е најголемиот градски центар во плодната и најголемата македонска котлина Пелагонија и Повеќе »

Биро за регионален развој

6395 Бирото за регионален развој е орган во состав на Министерството за локална самоуправа, со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Амбасадата на Република Полска