logo


478

Министерство за труд и социјална политика Ministerstvo za trud i socijalna politika

Министерството за труд и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на: работните односи, вработувањето и вработеноста; пензиско-инвалидското осигурување; заштитата на работниците при работењето; материјалното обезбедување на привремено невработените; платите и животниот стандард; социјалната политика; хуманата популациона политика заради усогласен економски социјален развој; правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница; односите меѓу родителите и децата, старателството и посвојувањето; унапредувањето на рамноправноста на половите; заштитата на децата и малолетните лица; заштитата на младината и жените; заштитата на лицата со пречки во развојот.

Ministerstvoto za trud i socijalna politika gi vrsi rabotite sto se odnesuvaat na: rabotnite odnosi, vrabotuvaneto i vrabotenosta; penzisko-invalidskoto osiguruvane; zastitata na rabotnicite pri raboteneto; materijalnoto obezbeduvane na privremeno nevrabotenite; platite i zivotniot standard; socijalnata politika; humanata populaciona politika zaradi usoglasen ekonomski socijalen razvoj; pravnite odnosi vo brakot, semejstvoto i vonbracnata zaednica; odnosite megu roditelite i decata, staratelstvoto i posvojuvaneto; unapreduvaneto na ramnopravnosta na polovite; zastitata na decata i maloletnite lica; zastitata na mladinata i zenite; zastitata na licata so precki vo razvojot.

Слични сајтови

Управа за финансиско разузнавање

2951 Управата за финансиско разузнавање функционира од март 2002 година како орган во состав на Повеќе »

Е-даноци

7707 Добродојдовте на страната на електронско даночно одделение на ГРАД СКОПЈЕ. За да се логирате Повеќе »

Центар за европски политики

1009 Центарот за европски политики е формиран во 2001 година и оттогаш континуирано работи во Повеќе »

Општина Василево

3145 Општина Василево како комуна за прв пат е формирана 1922 година.Со територијалната поделба Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за труд и социјална политика