logo


478

Министерство за труд и социјална политика Ministerstvo za trud i socijalna politika

Министерството за труд и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на: работните односи, вработувањето и вработеноста; пензиско-инвалидското осигурување; заштитата на работниците при работењето; материјалното обезбедување на привремено невработените; платите и животниот стандард; социјалната политика; хуманата популациона политика заради усогласен економски социјален развој; правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница; односите меѓу родителите и децата, старателството и посвојувањето; унапредувањето на рамноправноста на половите; заштитата на децата и малолетните лица; заштитата на младината и жените; заштитата на лицата со пречки во развојот.

Ministerstvoto za trud i socijalna politika gi vrsi rabotite sto se odnesuvaat na: rabotnite odnosi, vrabotuvaneto i vrabotenosta; penzisko-invalidskoto osiguruvane; zastitata na rabotnicite pri raboteneto; materijalnoto obezbeduvane na privremeno nevrabotenite; platite i zivotniot standard; socijalnata politika; humanata populaciona politika zaradi usoglasen ekonomski socijalen razvoj; pravnite odnosi vo brakot, semejstvoto i vonbracnata zaednica; odnosite megu roditelite i decata, staratelstvoto i posvojuvaneto; unapreduvaneto na ramnopravnosta na polovite; zastitata na decata i maloletnite lica; zastitata na mladinata i zenite; zastitata na licata so precki vo razvojot.

Слични сајтови

Агенција за цивилно воздухопловство

955 АЦВ е организирана како воздухопловна власт на Република Македонија чија организација Повеќе »

Antitrafficking Macedonia

6529 Владата на Република Македонија, реагирајќи одлучно против трговијата со луѓе и илегалната Повеќе »

Општина Липково

5465 Официјален веб сајт на општина Липково, која што се наоѓа во северна Македонија. Центар на Повеќе »

Општина Долнени

1044 Општина Долнени го зазема северозападниот дел на Пелагониската котлина, која се наоѓа на околу Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за труд и социјална политика