logo


478

Министерство за труд и социјална политика Ministerstvo za trud i socijalna politika

Министерството за труд и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на: работните односи, вработувањето и вработеноста; пензиско-инвалидското осигурување; заштитата на работниците при работењето; материјалното обезбедување на привремено невработените; платите и животниот стандард; социјалната политика; хуманата популациона политика заради усогласен економски социјален развој; правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница; односите меѓу родителите и децата, старателството и посвојувањето; унапредувањето на рамноправноста на половите; заштитата на децата и малолетните лица; заштитата на младината и жените; заштитата на лицата со пречки во развојот.

Ministerstvoto za trud i socijalna politika gi vrsi rabotite sto se odnesuvaat na: rabotnite odnosi, vrabotuvaneto i vrabotenosta; penzisko-invalidskoto osiguruvane; zastitata na rabotnicite pri raboteneto; materijalnoto obezbeduvane na privremeno nevrabotenite; platite i zivotniot standard; socijalnata politika; humanata populaciona politika zaradi usoglasen ekonomski socijalen razvoj; pravnite odnosi vo brakot, semejstvoto i vonbracnata zaednica; odnosite megu roditelite i decata, staratelstvoto i posvojuvaneto; unapreduvaneto na ramnopravnosta na polovite; zastitata na decata i maloletnite lica; zastitata na mladinata i zenite; zastitata na licata so precki vo razvojot.

Слични сајтови

Министерство за економија

481 Министерство за економија се наоѓа во Скопје. Органи во состав на Министерството се: Државниот Повеќе »

Дирекција за заштита и спасување

6183 Дирекцијата за заштита и спасување е формирана со законот за заштита и спасување. Со работа Повеќе »

Институт на овластени ревизори на РМ

5723 Институтот на овластени ревизори на РМ - ИОРРМ е основан во 2006 година. Членови на ИОРРМ се Повеќе »

Општина Маврово и Ростуше

5978 Официјален веб сајт на општина Маврово и Ростуше. Општина Маврово и Ростуша се наоѓа во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за труд и социјална политика