logo


480

Министерство за образование и наука Ministerstvo za obrazovanie i nauka

Министерство за образование и наука на Република Македонија се наоѓа во Скопје и е составено од повеќе органи: Управа за развој и унапредување на образованиоето на јазиците на припадниците на заедниците, Педагошка служба, Организација и делокруг на работата на Државниот просветен инспекторат и Биро за развој на образованието.

Ministerstvo za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija se naoga vo Skopje i e sostaveno od poveke organi: Uprava za razvoj i unapreduvane na obrazovanioeto na jazicite na pripadnicite na zaednicite, Pedagoska sluzba, Organizacija i delokrug na rabotata na Drzavniot prosveten inspektorat i Biro za razvoj na obrazovanieto.

Слични сајтови

ПИОМ

4885 Пензиското и инвалидското осигурување, како дел од социјалното осигурување, има свој историски Повеќе »

Апелационен суд Битола

1573 Апелационен Суд -Битола Повеќе »

Министерството за внатрешни работи

475 Министерството на граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и на државните органи, Повеќе »

Центар за стручно образование и обука

6536 Центарот за стручно образование и обука е основан со Одлука на Владата на Република Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за образование и наука