logo


5132

Дипломатски претставништва на РМ Diplomatski pretstavnistva na RM

Република Македонија е претставена со повеќе од 50 дипломатско-конзуларни претставништва низ целиот свет. Сите дипломатско-конзуларни претставништва имаат свои веб-страници, кои даваат информации како за надворешната политика на Република Македонија, така и за македонските државјани во земјата домаќин.

Republika Makedonija e pretstavena so poveke od 50 diplomatsko-konzularni pretstavnistva niz celiot svet. Site diplomatsko-konzularni pretstavnistva imaat svoi veb-stranici, koi davaat informacii kako za nadvoresnata politika na Republika Makedonija, taka i za makedonskite drzavjani vo zemjata domakin.

Слични сајтови
Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Дипломатски претставништва на РМ