logo


5174

Лингафан Lingafan

Лингафан е едно од најстарите приватни јазични училиште во Скопје oсновано во 1990 година и e реномиран акредитиран Центар за странски јазици, дисперзиран на три локации во Скопје, во населбата Аеродром, Тафталиџе и строгиот Центар на градот. Просториите на трите локации се пријатни и модерни а современата опрема, учебниците и библиотеката овозможуваат квалитетно совладување на програмата, континуитет во изучувањето и сигурен успех и напредок. Искуството, посветеноста и професионалниот однос на нашиот наставен кадар гарантираат квалитет пред се затоа што Лингвафан има усвеоно европски стандарди за квалитетот во јазичната настава и перманентно се залага за нивно унапредување.

Lingafan e edno od najstarite privatni jazicni uciliste vo Skopje osnovano vo 1990 godina i e renomiran akreditiran Centar za stranski jazici, disperziran na tri lokacii vo Skopje, vo naselbata Aerodrom, Taftalidje i strogiot Centar na gradot. Prostoriite na trite lokacii se prijatni i moderni a sovremenata oprema, ucebnicite i bibliotekata ovozmozuvaat kvalitetno sovladuvane na programata, kontinuitet vo izucuvaneto i siguren uspeh i napredok. Iskustvoto, posvetenosta i profesionalniot odnos na nasiot nastaven kadar garantiraat kvalitet pred se zatoa sto Lingvafan ima usveono evropski standardi za kvalitetot vo jazicnata nastava i permanentno se zalaga za nivno unapreduvane.

Слични сајтови

Лингванет

5725 Центарот за странски јазици и други интелектуални услуги Лингванет е основан во 2013 година од Повеќе »

Институт Данте Алигиери

7843 Институтот Данте Алигиери во Скопје, еден од комитетите на Друштвото Данте Алигиери во Рим, е Повеќе »

ССОУ "Киро Бурназ"

5195 ССОУ „Киро Бурназ“ е образовна установа со повеќе од 60 годишна богата традиција во кое со Повеќе »

Медиа Арт Студио

3622 "Медиа Арт Студио" е едукативен центар за англиски јазик специјализиран за деца од 4-14 Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Лингафан