logo


546

Кубус инженеринг Kubus inzenering

Друштвото за градежништво КУБУС™ ДООЕЛ од Скопје е основано во 1992 година со основната дејност високоградба. КУБУС™ ДООЕЛ Скопје во своето седумнаесетгодишно работење јасно ја издиференцира својата позиција на пазарот на градежништвото во Р.Македонија со богата референтна листа на проектирани и изведени деловни и станбени објекти. Во изминатите години на постоење и работење во Р.Македонија изведени се над 70 станбено деловни објекти, со вкупна површина од 200.000 м2 или на годишно ниво просечно се изведуваат 13.300м2

Drustvoto za gradeznistvo KUBUS™ DOOEL od Skopje e osnovano vo 1992 godina so osnovnata dejnost visokogradba. KUBUS™ DOOEL Skopje vo svoeto sedumnaesetgodisno rabotene jasno ja izdiferencira svojata pozicija na pazarot na gradeznistvoto vo R.Makedonija so bogata referentna lista na proektirani i izvedeni delovni i stanbeni objekti. Vo izminatite godini na postoene i rabotene vo R.Makedonija izvedeni se nad 70 stanbeno delovni objekti, so vkupna povrsina od 200.000 m2 ili na godisno nivo prosecno se izveduvaat 13.300m2

Слични сајтови

Инотек Алати

5530 Инотек Алати е компанија чие искуство е стекнато преку 10 годишно работење во областа на Повеќе »

Урбан Десинг

7762 Фирмата Урбан Десинг од Скопје е градежна компанија основана 2009 година, со скромни средства Повеќе »

Сил Инженеринг

3814 Sil In`enering Dooel-Skopje postoi na pazarot vo Republika Makedonija od 1997 godina. Vo Повеќе »

Еко Дом

6555 ДПТУУ Ваш Еко Дом Управител, е фирма чија што дејност е управување и одржување на објекти со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Кубус инженеринг