logo


546

Кубус инженеринг Kubus inzenering

Друштвото за градежништво КУБУС™ ДООЕЛ од Скопје е основано во 1992 година со основната дејност високоградба. КУБУС™ ДООЕЛ Скопје во своето седумнаесетгодишно работење јасно ја издиференцира својата позиција на пазарот на градежништвото во Р.Македонија со богата референтна листа на проектирани и изведени деловни и станбени објекти. Во изминатите години на постоење и работење во Р.Македонија изведени се над 70 станбено деловни објекти, со вкупна површина од 200.000 м2 или на годишно ниво просечно се изведуваат 13.300м2

Drustvoto za gradeznistvo KUBUS™ DOOEL od Skopje e osnovano vo 1992 godina so osnovnata dejnost visokogradba. KUBUS™ DOOEL Skopje vo svoeto sedumnaesetgodisno rabotene jasno ja izdiferencira svojata pozicija na pazarot na gradeznistvoto vo R.Makedonija so bogata referentna lista na proektirani i izvedeni delovni i stanbeni objekti. Vo izminatite godini na postoene i rabotene vo R.Makedonija izvedeni se nad 70 stanbeno delovni objekti, so vkupna povrsina od 200.000 m2 ili na godisno nivo prosecno se izveduvaat 13.300m2

Слични сајтови

ГИПСАР

1176 Стратегијата на Гипсар се базира на постојано подобрување на услугата и програмата што ја Повеќе »

Клепа Инженеринг ДООЕЛ Велес

1036 Е формирано друштво во 2007 година , активностите ги започна како партнер на светски познатиот Повеќе »

Инвест А

1084 Инвест А дооел Скопје, основана е во 2001 година како фирма членка на групацијата АДИНГ... Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Кубус инженеринг