logo


6

Proizvodi Proizvodi

Успешниот бизнис зависи од многу фактори, една од најважните е секако следење на потребите на потрошувачите и постојана комуникација со нив. Токму затоа следејќи ги потребите на Македонските компании го креиравме сервисот proizvodi.mk кој на Македонските компании им овозможува ефикасно и лесно претставување на најголемиот медиум во Македонија – интернетот. Преку сервисот proizvodi.mk секоја компанија во Македонија без разлика на дејност или големина може да креира веб страна за компанијата или специјална страна за одреден производ. Нашиот тим Ви стои на располагање и нуди бесплатни консултации при креирањето на веб страните. Преку нашата соработка со Media Solutions и сервисот за интернет реклами www.keepaneye.mk, proizvodi.mk нуди специјални пакети кои покрај изработката на веб страни вклучува и интернет реклами на најпосетените Македонски веб сајтови. Искористете ги и Вие придобивките од интернет претставувањето и бидете присутни пред Вашите клиент 24/7.

Uspesniot biznis zavisi od mnogu faktori, edna od najvaznite e sekako sledene na potrebite na potrosuvacite i postojana komunikacija so niv. Tokmu zatoa sledejki gi potrebite na Makedonskite kompanii go kreiravme servisot proizvodi.mk koj na Makedonskite kompanii im ovozmozuva efikasno i lesno pretstavuvane na najgolemiot medium vo Makedonija – internetot. Preku servisot proizvodi.mk sekoja kompanija vo Makedonija bez razlika na dejnost ili golemina moze da kreira veb strana za kompanijata ili specijalna strana za odreden proizvod. Nasiot tim Vi stoi na raspolagane i nudi besplatni konsultacii pri kreiraneto na veb stranite. Preku nasata sorabotka so Media Solutions i servisot za internet reklami www.keepaneye.mk, proizvodi.mk nudi specijalni paketi koi pokraj izrabotkata na veb strani vklucuva i internet reklami na najposetenite Makedonski veb sajtovi. Iskoristete gi i Vie pridobivkite od internet pretstavuvaneto i bidete prisutni pred Vasite klient 24/7.

Слични сајтови

Design.mk

7504 Design.mk е интернет-магазин што тежнее да ги задоволи вашите дневни витамински потреби за Повеќе »

Алсат М

4986 Телевизија Алсат-М почна со работа во март 2006-та година. Таа е национална телевизија која се Повеќе »

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

5533 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Р. Македонија е самостојно и независно Повеќе »

Глобус

2127 Неделен весник Глобус Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Proizvodi