logo


6126

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија JZU Univerzitetska klinika za psihijatrija

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија-Скопје се наоѓа на улица Белградска бб, под падините на Водно, во исклучително мирен дел на градот. Сместена е во сопствен објект со површина од околу 1400 м2 со придружна инфраструктура и добар пристап до објектот. Како јавна здравствена установа која врши терцијарна здравствена заштита, кон клиниката гравитира целокупното население во Република Македонија.

JZU Univerzitetska klinika za psihijatrija-Skopje se naoga na ulica Belgradska bb, pod padinite na Vodno, vo isklucitelno miren del na gradot. Smestena e vo sopstven objekt so povrsina od okolu 1400 m2 so pridruzna infrastruktura i dobar pristap do objektot. Kako javna zdravstvena ustanova koja vrsi tercijarna zdravstvena zastita, kon klinikata gravitira celokupnoto naselenie vo Republika Makedonija.

Слични сајтови
Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија