logo


63

Elegant Elegant

Агенцијата за недвижности ЕЛЕГАНТ е основана во 1998год. Нејзиното седиШте и име досега е непроменето.Просториите се наоЃаат на бул.Јане СДандански бр.67,мезанин локал 8.(стар Т.Ц.Аеродром). Услуги кои ги нуди Агенцијата се следните:Продажба на сите видови недвижен имот, Изнајмување на сите видови недвижен имот,Пренос на сите видови недвижен имот, Комплет вадење на градежна документација, Приватизација(транформација) на недвижен имот, Проверка и средување на даноци на имот и промет, Проверка на хипотеки и времени мерки, Станбени кредити за население со поголемите банки и подготовка на сите документи.

Agencijata za nedviznosti ELEGANT e osnovana vo 1998god. Nejzinoto sediSte i ime dosega e nepromeneto.Prostoriite se naoGaat na bul.Jane SDandanski br.67,mezanin lokal 8.(star T.C.Aerodrom). Uslugi koi gi nudi Agencijata se slednite:Prodazba na site vidovi nedvizen imot, Iznajmuvane na site vidovi nedvizen imot,Prenos na site vidovi nedvizen imot, Komplet vadene na gradezna dokumentacija, Privatizacija(tranformacija) na nedvizen imot, Proverka i sreduvane na danoci na imot i promet, Proverka na hipoteki i vremeni merki, Stanbeni krediti za naselenie so pogolemite banki i podgotovka na site dokumenti.

Слични сајтови

Агенција за селидба - Carrier

942 Агенција за селидба -Кериер Повеќе »

Флорида Импекс

2317 Флорида Импекс е прва агенција во Штип и врши непосредна услуга веќе 18 години. Имаме стекнато Повеќе »

Интегрирани системи за квалитет

6392 Интегрирани системи за квалитет (IQS) претставува компанија за консултантски услуги фокусирана Повеќе »

Агенција Травео

934 Травео Агенција - Агенција за посредување при вработување Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Elegant