logo


6355

Македонско Еколошко Друштво Makedonsko Ekolosko Drustvo

Македонското Еколошко Друштво (МЕД) претставува еколошка невладина организација. МЕД своите цели и задачи ги остварува преку спроведување на проекти како и организирање научни и стручни собири. МЕД помага кон формирање млади кадри кои во иднина би се справувале со предизвиците на полето на екологијата, заштитата на животната средина и природата.

Makedonskoto Ekolosko Drustvo (MED) pretstavuva ekoloska nevladina organizacija. MED svoite celi i zadaci gi ostvaruva preku sproveduvane na proekti kako i organizirane naucni i strucni sobiri. MED pomaga kon formirane mladi kadri koi vo idnina bi se spravuvale so predizvicite na poleto na ekologijata, zastitata na zivotnata sredina i prirodata.

Слични сајтови

Македонскиот центар за медијација

5422 Македонскиот центар за медијација е формиран во 2013 година, пред се со цел за развој и Повеќе »

Здружение на јавни обвинители на РМ

6611 Здружението на јавните обвинители во Република Македонија е невладина, непартиска и Повеќе »

Галус-Галус

5496 Задружението на живинари Галус-Галус е формирано со слободно здружување на граѓаните, заради Повеќе »

Британски Совет

194 НАШАТА ВИЗИЈА Иднината за Обединетото Кралство во овој пренатрупан, опасен, но прекрасен Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонско Еколошко Друштво