logo


636

Хисар Компани Hisar Kompani

Хисар Компани ДОО Скопје е Друштво за производство на мидибуси и автобуси, ремонт и сервисирање на автобуси и камиони. Формирано е 13.06.2005 год. со локација на површина од 13.000 м2, во непосредна близина на градот Скопје, во индустриска зона Визбегово. Друштвото Хисар Компани располага со соодветен искусен кадар за сервисирање и производство на автобуси кој потекнува од поранешната фабрика за производство на автобуси ФАС 11 ОКТОМВРИ АД Скопје и искусни високо квалификувани бравари од Р. Турција.

Hisar Kompani DOO Skopje e Drustvo za proizvodstvo na midibusi i avtobusi, remont i servisirane na avtobusi i kamioni. Formirano e 13.06.2005 god. so lokacija na povrsina od 13.000 m2, vo neposredna blizina na gradot Skopje, vo industriska zona Vizbegovo. Drustvoto Hisar Kompani raspolaga so soodveten iskusen kadar za servisirane i proizvodstvo na avtobusi koj poteknuva od poranesnata fabrika za proizvodstvo na avtobusi FAS 11 OKTOMVRI AD Skopje i iskusni visoko kvalifikuvani bravari od R. Turcija.

Слични сајтови

Ас Моторс

7020 Друштво за производство, промет и услуги АС МОТОРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Повеќе »

Ауди Македонија

4090 Напредок во техниката е ставот, што ги придвижува сите наши активности – и нашето ветување. Со Повеќе »

Статор

5718 Почетоците на ДПТУ Статор Дооел идат уште во далечната 2003 година, кога основачот на Повеќе »

Коп Компани

3756 Сервисниот центар КОП КОМПАНИ е основан во1991 година од страна на Александар Коп. Една од Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Хисар Компани